Vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål


§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen “Fredenshøj”, stiftet den 24. april 1919.

§ 2

Foreningens ‘hjemsted er København, under hvis jurisdiktion den i enhver henseende hører.


§ 3

Foreningens formål er at virke som forening for grundejere der har købt ejendom fra matr. nr. 2922 til 2970 og 4328, Sundbyøster (tidligere matr. nr. 48 a, 56 a og 62, Sundbyøster).

Medlemmer


§ 4

Enhver grundejer er pligtig til at være medlem af Grundejerforeningen “Fredenshøj” ifølge servitut for området. Enhver grundejer er pligtig til at betale et af den årlige generalforsamling fastsat kontingent for hver matrikel. Kontingentet opkræves af foreningen.

Kontingentet skal være betalt inden udløbet af den fastsatte frist. Undlader et medlem at betale kontingentet inden denne frists udløb, skal bestyrelsen skriftligt meddele, at kontingentet skal være betalt inden 8 dage. Sker dette ikke kan foreningen pålægge rykkergebyr og efterfølgende, jf. enhver tid gældende lovgivning, sende sagen til inkasso. Såfremt fordringen bliver overgivet til inkasso så pålignes inkassoomkostninger.

Et medlem kan ikke udtræde af foreningen, før han har overdraget sine forpligtelser. Når en ny ejer har påtaget sig de samme forpligtelser som påhviler øvrige medlemmer, bortfalder ethvert krav såvel fra foreningen som fra tredjemands side mod den fratrådte grundejer.

I tilfælde af et medlems konkurs, er fallitboet berettiget til at indtræde i fallentens retstilling. Den samme ret til overdragelse, som tilkommer et medlem, tilkommer også fallitboet. Afgår et medlem ved døden, indtræder dets arvinger som medlem og betaler da kontingent.

Ethvert medlem er pligtigt til at bidrage til vejenes anlæg og vedligeholdelse samt foreningens øvrige forpligtelser beregnet efter en ligelig fordeling mellem samtlige matrikler.

Betaling af disse forpligtelser kan fordres af foreningen eller dens efterfølger.

Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til et medlem af bestyrelsen.

§ 5

Enhver grundejer har pligt til at sikre foreningens private fælles veje, fortove og pladser mod beskadigelse f.eks. i forbindelse med byggeri, midlertidig opmagasinering af byggevarer og evt. levering af andre varer mv. Kørsel, parkering og standsning på fortov er ikke tilladt ej heller med ét hjulsæt. Den, der påfører skade på foreningens offentligt tilgængelige arealer, fortove, vejareal og fællesområder, som ikke kan henføres til almindelig slitage, er erstatningsansvarlig overfor foreningen.


Generalforsamling


§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage, forandre og ophæve foreningens love.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar og indvarsles af bestyrelsen med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer efter den opgivne adresse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3)      Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse.

4)      Budget for det kommende år fremlægges

5)      Eventuelle forslag

6)      Fastsættelse af kontingent for det kommende år

7)      Valg af bestyrelse og suppleanter.

8)      Valg af revisorer.

9)      Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles formanden senest den 1. januar før generalforsamlingens afholdelse.

Intet medlem kan afgive mere end en stemme, uanset hvor mange grunde vedkommende ejer, ligesom der ikke kan afgives mere end en stemme for hver grund, selvom den ejes af to eller flere medlemmer.

I sygdomstilfælde eller under bortrejse kan medlemmerne lade sig repræsentere ved at meddele skriftlig fuldmagt til et andet medlem, dog således, at intet mødende medlem kan afgive mere end 2 stemmer.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen eller når mindst 15 medlemmer stiller skiftligt forlangende derom til bestyrelsen. 

Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må skriftligt motiveres og indgives samtidig med begæring om dens afholdelse.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om emnerne. Kun forslag, der er nævnt i indkaldelsen, kan komme til behandling og afgørelse på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer som har betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Skriftlig afstemning foretages, når der fremsættes begæring derom.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i generalforsamlingens referat, der foruden af bestyrelsen godkendes af dirigenten.

Ledelse

§ 10

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Udenfor bestyrelsen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Formanden og kassereren oppebærer et årligt honorar, som fastsættes af generalforsamlingen for to år ad gangen, den øvrige bestyrelse er ulønnet.

Formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 revisor, 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling på lige årstal.

Kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor, 1 suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling på ulige årstal.

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan genvælges.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske derom til formanden.

Dagsorden på bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde en gennemgang af foreningens økonomi.

Referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne føres af sekretæren og godkendes af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Afgørelser indenfor bestyrelsen foretages ved simpel stemmeflerhed; hvis stemmerne står lige, afgør formandens stemme udfaldet.

§ 12

Tegningsregel: Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved formandens meldte fravær træder kasseren i dennes sted. Ved låneoptagelse eller køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves en generalforsamlingsbeslutning.

Dispositionsregel: Foreningens bankbeholdning kan kun disponeres af kassereren sammen med formanden eller et bestyrelsesmedlem.

Af foreningens midler skal mindst 2/3 indestå i en bank.

Hæftelse

§ 13

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

§ 14

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Regnskab og status skal godkendes af foreningens revisorer.

Regnskabet udsendes samtidig med at generalforsamlingen indvarsles.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§ 15

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens love, kræves at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, går sagen ud af dagsordenen og en ny generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel. På denne kan forslaget afgøres, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Til beslutningens vedtagelse kræves dog atter at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Ovenstående gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til grundejerne eller almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2016.

Tilføjelse pr. ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2023 (§5)

________________________________________

Ordensbestemmelser

for

Grundejerforeningen “Fredenshøj”

Hvis et medlem vanrøgter sin grund, fortov eller vejstykke, så at ukrudt eller lignende skaber gener for naboer eller genboer, kan disse ved skriftlig klage til bestyrelsen få generne fjernet, hvilket sker for vedkommende grundejers regning, hvis han ikke efter en af bestyrelsen fastsat frist selv fjerner dem.Hvis der på nogen ejendom holdes husdyr, er vedkommende forpligtet til, ved at forsyne grunden med et forsvarligt hegn, at drage omsorg for, at dyrene ikke forvolder andre grundejere ulemper. Vedkommende er endvidere pligtig til at erstatte forvoldt skade. Duer skal holdes inde i tiden fra 1. marts til 1. juni.