Formandens beretning for 2014

Tak for mig

Efter sammenhængende 22 år i bestyrelsen, heraf de sidste 11 år som formand, har jeg valgt at stoppe. Min kone har en fast stilling i Sønderborg. Vi overvejer nu at sælge vort hus og jeg agter at være mere i Sønderborg.

Tiden er også kommet for nye kræfter i bestyrelsen. Vort område har mange attraktive muligheder for familier med børn. Jeg mener flere småbørnsforældre bør træde ind i bestyrelsen for at gøre området endnu bedre og mere sikkert for børnene. Mine børn var et og tre år gamle, da jeg gik ind i bestyrelsen. Dette kan godt kombineres.

De seneste 5-6 år har bestyrelsen løftet en række opgaver og forbedret informationen til grundejerne i vor forening. Vi har en velfungerende hjemmeside med referater fra bestyrelsens møder, generalforsamling m.m. På hjemmesiden ligger en velkomstfolder for nye medlemmer i vor forening. Vi har indgået kontrakt om vejvedligehold og en afdragsordning for renovering af fortove, vi omdeler 3-4 nyhedsbreve hvert år, har nedsat en arbejdsgruppe for sikkerhed på vore veje og har udarbejdet langtidsbudgetter for foreningens økonomi. Alt dette har i større grad synliggjort de økonomiske forpligtigelser og bestyrelsens arbejde for grundejerne.

Veje

Vor forening deler private fællesveje med vore naboforeninger G/F Rugbakken og G/F Landlyst. Vi deler tre veje med G/F Landlyst – Mantuavej, Marsalavej og Livornovej. Vi deler den nordlige Italiensvej og mindre dele af Genuavej, Ravennavej samt Paduavej med G/F Rugbakken.

Vedligehold af vore private fællesveje og fortove

G/F Fredenshøj indgik med virkning fra 2011 en 20-årig kontrakt med NCC om nyt slidlag og vedligehold af vore private fællesveje (dog ikke den nordlige del af Italiensvej) og en afdragsordning (fra 2012) over 10 år vedr. renovering af fortove.

Fortovene på de private fællesveje er nu i den stand, som vor forening har vedtaget og vi afdrager udgiften hertil over en periode på 10 år til en fast rente på 7 %. Bemærk, at generalforsamlingen har vedtaget, at det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig (også økonomisk) for fortovenes stand herunder bekæmpelse af ukrudt.

DONG med Munck som entreprenør er i gang med at nedgrave el-ledningerne i Storkøbenhavn. Der er generelt en ringe retablering af fortovene i vor forening, flere af vore nabo- og andre foreninger. Da vi i sin tid kontaktede Københavns Kommune vedr. en udsættelse af påbuddet ang. vore veje og fortove var dette et af de argumenter, som blev fremført for en udsættelse. Vi fik som bekendt ikke udsættelsen.

Københavns Kommune er som øverste vejmyndighed vor kontakt vedr. retableringen. Bestyrelsen forventer/forlanger, at en retablering sker i en stand svarende til vore øvrige nye fortove. Desværre har det ikke være muligt at få kommunen, DONG og Munck til at udføre en sådan retablering. Dette til trods for, at vi har sendt disse en mangelliste vedr. retableringen. Bestyrelsen følger nøje udviklingen og henstiller, at de grundejere, som bliver berørt heraf, nøje kontrollerer kvaliteten af retableringen og evt. kontakter bestyrelsen herom.

Københavns Kommune har oplyst, at Munck skal stå for nedgravning af elkabler til og i forbindelse med udskiftning af gadebelysning. Efter det oplyste vil dette ske indenfor de kommende par år.

Andet om vore veje

Foreningen har i 2014 betalt i alt 207.529,04 kr. til vore veje. Beløbet dækker et afdrag på 168.468,75 kr. til de renoverede fortove. Til afdrag på den 20-årige vejkontrakt med NCC har vi betalt 34.830,79 kr. og 3002,00 kr. til rensning af regnvandsbrønde. Denne udgiftspost blev en del højere end budgetteret fordi der var kommet grus fra Muncks gravearbejde på vore fortove ned i de berørte regnvandsbrønde. Vi har også brugt 1.227,50 kr. til opsætning af skilte om nabohjælp. Dette har vi gjort sammen med G/F Landlyst.

Foreningens budget indeholder en post på 5.000 kr. årligt til vedligehold af den nordlige del af Italiensvej. Bestyrelsen brugte i 2013 i alt 18.750 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kørebanen. Det nuværende slidlag blev lagt af kommunen inden denne overdrog vejen som privat fællesvej til G/F Rugbakken og vor forening for ca. 16 år siden. Slidlaget revner nu mere end tidligere og vi må overveje det fremtidige vedligehold. NCC har i 2014 pr. kulance udført mindre reparationer på vore private fællesveje og fortove.

Vor forening ønsker at sikre de elever og andre, som skal krydse Italiensvej og bruger vore veje til og fra Skolen ved Sundet. Kommunen har etableret en sikring i krydset Engvej/Samosvej. Bestyrelsen arbejder på at få etableret en lignede løsning på Italiensvej/Marsalavej. På forrige generalforsamling blev der nedsat et sikkerhedsudvalg. Udvalget orienterer under eventuelt om det pågående arbejde.

Økonomi

Foreningens regnskabsmæssige formue (egenkapital) udgør 32.448,15 kr. ultimo 2014. Dette er en nedgang på 14.318,77 kr. fra ultimo 2013. Med det nuværende kontingent bruger foreningen hvert år flere penge end vi har indtægter. Nedgangen er noget mindre end tidligere budgetteret, først og fremmest fordi vi i 2014 brugte færre penge til vedligehold og NCC udførte mindre arbejder pr. kulance.

Foreningen har betalt 81.187,91 kr. i renteudgifter i 2014. Hver grundejer kan derfor fratrække 1.623,76 kr. på selvangivelsen for 2014. Hvis der er to selvstændige husholdninger på et grundejernummer bliver fradraget halveret.

Kontingentet for 2015 skal være indbetalt senest den 30. april i år for at dække vore afdrag til NCC i maj måned. Det er nødvendigt at alle overholder betalingsfristen.

Sommerfest

Sommerfesten (evt. sammen med Landlyst) blev desværre heller ikke til noget i 2014. Bestyrelsen efterlyser grundejere, som ønsker at bidrage til det praktiske i forbindelse med dette arrangement. Interesserede kan kontakte bestyrelsen. Tidligere har vor forening afholdt sommer- og fastelavnsfeste med mange gode og sjove aktiviteter for børn og voksne.

Andet

Bestyrelsen har i 2014 omdelt fire nyhedsbreve med informationer og forskellige praktiske oplysninger. Bestyrelsen har deltaget i møder arrangeret af SGF, grundejeren.dk og andre interesseorganisationer, se vor hjemmeside.

18. februar 2015, Lauritz Holdø