Fra G/F Fredenshøj deltog: Kenneth og Lauritz
 

  1. Nedgravning af elkabler på vore private fællesveje. Jonas Stræde (JS) og Dan Boye (DB) deltog fra Københavns Kommune.

Formand Birgit Philipp startede med ros, stor tak og blomster til Dan Boye (DB) for hans indsats ift. udbedring af DONG/Muncks retablering af gravearbejdet. DB oplyste, at borgerinddragelse var vigtigt for at løse evt. problemer ved nedgravningen. Vi bliver inviteret til et- og toårsgennemgang. JS gennemgik en række oplysninger ved arbejdets omfang. DB oplyste, at der var mange forsinkelser ift. udbedring af skader og mangler ved retableringen. Vi er velkomne til at kontakte JS vedr. fortsatte mangler. JS oplyste, at der kommer en gennemgang, selv om denne kan blive flere måneder forsinket.

DB sagde ordret: ”Fortovene skal afleveres i minimum stand, som før nedgravningen.” Der var ikke mulighed for en diskussion af konkrete enkeltsager. Vi kan kontakte kommunen, hvis grus mv. fra selve nedgravningen er fejet ned i regnvandsbrøndene. JS og DB opfordrede til, til at sende en e-mail, hvis vi fortsat er utilfredse med retableringen.

Flere GF’ere fortalte, at de oplyste kommunens gennemgang/tilsyn som mangelfuldt.

Kommunen oplyste, at tilsynet ved nedgravning af kabler til lysmaster bliver af nogenlunde samme omfang som ved nedgravning af elkabler. Kommunen tager sig ikke af en evt. mangelfuld komprimering ved retablering af fliserne mv.
 

  1. Nedgravning af kabler til lysmasterne.

Den kommende vejbelysning vil koncentrere lyset på gaden og ikke ind i husene. Kommunen forventer en samlet strømbesparelse på ca. 30 %. Alle enkeltstående lysmaster bliver udskiftet og med ensartede master i området/bydelen. På kk.dk/gadebelysning ligger de løbende planer, bl.a. om lysmaster og armaturer.
 

  1. Sekretariatsleder Erik Honoré plæderede for en genindførelse af de årlige vejsyn med kommunen (en mærkesag). Formålet var bl.a. bedre kontrol med vejsætninger pga. utætte kloakker, fjernvarmerør, som trykker på drænrør til regnvandsbrønde mv. DB er positiv til årlige vejgennemgange, bl.a. som kontrol af retablering. Det var dog ikke DB’s sagsområde.

Derefter diskuterede deltagerne forskellige muligheder for at holde kontrol med ikke annoncerede gravearbejder, bl.a. ved fotos af selve arbejdet, firmabiler mv. og så kontakte kommunen, Hofor eller øvrige relevante aktører. Flere lokaludvalg har lavet en håndbog om private fællesveje (SGF?).
 

  1. Fortætning af villakvarterene er en anden af grundejeren.dk’s mærkesager. Jørn Palm (JP) fortalte, at det først og fremmest gælder udstykning af eksisterende grunde. Københavns Kommune har afskaffet høringssvar, fordi kommunen alligevel giver dispensation. JP nævnte flere eksempler på, at ejendomsmæglere køber en ejendom, river det gamle hus og opfører et dobbelthus med længere indkørsler flere fliser, dårligere afvanding af grunden, mere udsyn til naboerne og andre problemer. Byggeprocenten er på få år steget fra 30 – 40 %. Ved en evt. kommende lokalplan forslår JP, at vi skal ønske en grøn by uden fortætning.

Vi deltog ikke i punktet om rockerborge.

 

16.11.2014, Lauritz