Brøndrensningsordning

Brøndrensningsordningen har eksisteret i 13 år, hvor det er lykkedes at holde prisen pr. renset vejbrønd stort set uændret på et lavt og meget fordelagtigt niveau til glæde for de tilsluttede medlemsforeninger.
Brøndrensningen forventes i år at blive gennemført i uge 45.
Tøv ikke med at tilmelde jer, hvis jeres forening ikke allerede er tilsluttet, og I ønsker at få renset brønde i år. Tilmeldingsblanket findes på www.sgfnet.dk under fanebladet Medlemsområde (Brøndrensning).
Læs i øvrigt mere om brøndrensningsordningen her

Arbejdet med omlægning af el fra ”Luft til jord

Omlægningen på Amager vedrører virkelig mange private grundejere og fællesveje, og dermed grundejerforeninger og vejlav mv.

I dele af Vestamager fandt omlægningen sted før sommerferien – med afleveringsforretning, detailopfølgning etc. I resterende områder af Vestamager samt hele Østamager arbejder 3 store entreprenørfirmaer – Kemp&Lauridsen, Munck og NCC – ihærdigt med at gennemføre omlægningen. Det er foregået efter sommerferien, og ifølge DONG og Københavns Kommune skrider arbejdet nogenlunde planmæssigt frem – med kun 14 dages forsinkelse – så det forventes færdigt og afleveret til ca. 1. november 2014. Læs mere her.

Ny gadebelysning

I forlængelse af arbejdet med omlægningen af el-ledningerne er der af Københavns Kommune projekteret med ny gadebelysning (standere og armaturer) i områderne. Dette arbejde ventes ikke igangsat på Amager før i begyndelsen af 2015, hvor der forudgående vil blive meddelt om partshøring til alle parcelejere og grundejerforeninger på Øen.

Klimatilpasning og skybrudssikring på Amager

De seneste års bestræbelser på at klimatilpasse og sikre mod oversvømmelser ved skybrud fortsætter. Københavns Kommune har prioriteret området, hvilket også gælder forsyningsselskabet HOFOR, der økonomisk støtter løsninger til at aflede overfladevand fra regnskyl lokalt (LAR). Støtten gælder til individuelle løsninger på grundene, men også til fællesløsninger, fx på grundejerforeningsniveau på private fællesveje mv.

Hvad angår fællesskabsløsninger er der bl.a. tænkt i baner ad ”Grøn klimavej”. I samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR gennemfører et fællesskab mellem lokaludvalgene ”Øst” og ”Vest”, Miljøpunkt Amager og SGF en ”Klimakonkurrence”, hvor ejere og foreninger på private fællesveje m.fl. kan indsende løsningsforslag til grøn klimavej til bedømmelse. Læs mere her

Venlig hilsen

Sundbyernes GrundejerFællesskab

www.sgfnet.dk