Lokalt Klimatilpasningssekretariat
Arbejdet med klimatilpasning og skybrudsplaner sættes nu mere og mere i system. Det sker i et samarbejde mellem lokaludvalgene, bolig- og grundejersammenslutninger, Københavns Kommune, HOFOR m.fl. Som led i dette arbejde etableres på Amager et specifikt, lokalt Klimatilpasningssekretariat, der får til huse i Miljøpunkt Amager.

Sammen med lokaludvalgene “Øst” og “Vest”, SGF, bolig- og grundejerforeninger, vejlav m.v. skal sekretariatet indsamle viden og bistå samt rådgive vedrørende gennemførelse af løsninger på klimatilpasningsområdet. Det være sig fælles løsninger med indretninger til afledning af overfladevand, grøn klimavej, vejrenovering mv. på private fællesveje og andre fællesarealer samt løsninger til afledning af overfladevand (LAR) på boligparceller i villa- og parcelhusområder på Amager.

Flere oplysninger om sekretariatet er på Miljøpunkt Amagers hjemmeside:
http://www.miljopunkt-amager.dk/


Medlemsmøde den 12. maj 2015
Reserver allerede nu denne aften til et spændende møde med advokat Morten Mark Østergaard, der er grundejernes repræsentant i Justitsministeriets nedsatte udvalg, der skal komme med forslag til indsats overfor etablering af rockerborge i boligkvarterer. Dette arbejde samt den nye vejlov og endvidere en højesteretsdom fra 2013 om bestyrelsesansvar vil han blandt andet berette om. Der bliver samtidig lejlighed til at stille spørgsmål.
Invitation udsendes senere.
Mødet er åbent for alle medlemmer i de enkelte grundejerforeninger. Giv venligst besked videre.

Generalforsamling den 28. april 2015
Årets generalforsamling i Sundbyernes Grundejerfællesskab afholdes torsdag den 28. april.
Invitation med dagsorden udsendes senere.

Emner/Indlæg
Alle medlemmer er velkomne til bidrage med emner eller indlæg til vore nyhedsmails.

Skriv til formanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Venlig hilsen

Sundbyernes GrundejerFællesskab

www.sgfnet.dk

 

Møde med Center for Trafik
SGF afholdt d. 19/11 2014 et såkaldt årligt statusmøde møde med Center for Trafik og Byliv.
Du kan  læse nærmere om mødets udbytte, der bl.a. omfatter Teknik og Miljøforvaltningens nye organisation, ændringer omkring tilsynet med de private fællesveje, en kort introduktion til ’Københavnerkortet’, der er en væsentlig informationskilde for arbejdet i en grundejerforening, og projektet med at udskifte gadebelysningen i København inklusiv belysningen på de private fællesveje her (åbnes som pdf).

Status på Grøn Klimavej
I løbet af efteråret er der orienteret en del om Københavns Kommunes og lokaludvalgenes planer mht. klimatilpasning på veje og fællesarealer på Amager. Involverede i disse planer er også Miljøpunkt Amager og SGF.

Omkring 1. november 2014 udskrev Miljøpunkt Amager en konkurrence om indretning af Grøn Klimavej, hvor ideen er, at regnvand, der falder på vejen/gaden, ikke ledes i kloakken, men enten strømmer af på overfladen eller siver ned i jorden.

Ved udløbet af indsendelsesfristen for konkurrencen den 1. december 2014 var der indkommet 5 projektforslag, der bedømmes af en uvildig jury, og hvor resultatet af bedømmelsen ventes at foreligge i begyndelsen af det nye år. Det vindende projekt præmieres med 40.000 kr. til dækning af udgifter til rådgivningsbistand ved projektet.

Miljøpunkt Amager har udarbejdet en særlig ”Vejledning til at søge medfinansiering ved renovering af private fællesveje, hvor regnvand håndteres lokalt”. Vejledningen indeholder også en række eksempler på indretning af Grøn Klimavej. Læs vejledningen her.

Vejledning vedr. inddrivelse af kontingentrestancer
Kontingenter i grundejerforeningen er nødvendige, og restancer skal man ikke bare acceptere. Vi har lavet en vejledning til, hvordan den enkelte forening selv kan iværksætte inddrivelse.

Baggrunden for udarbejdelse af vejledningen er, at det er en relativ enkel proces at gennemføre inkassoskridt hele vejen, uden at det er nødvendigt at ofre omkostninger til ekstern rådgiver. Der er sædvanligvis tale om relativt beskedne beløb, og iværksættelse af inddrivelsesproceduren vil have en markant signalværdi. Selv om et udlæg hos et medlem ikke måtte udløse betaling straks, vil det stå på ejendommen, og der kan ikke disponeres over udlæggets plads i prioritetsordenen, før udlægget er indfriet.

 

Brøndrensningsordning

Brøndrensningsordningen har eksisteret i 13 år, hvor det er lykkedes at holde prisen pr. renset vejbrønd stort set uændret på et lavt og meget fordelagtigt niveau til glæde for de tilsluttede medlemsforeninger.
Brøndrensningen forventes i år at blive gennemført i uge 45.
Tøv ikke med at tilmelde jer, hvis jeres forening ikke allerede er tilsluttet, og I ønsker at få renset brønde i år. Tilmeldingsblanket findes på www.sgfnet.dk under fanebladet Medlemsområde (Brøndrensning).
Læs i øvrigt mere om brøndrensningsordningen her

Arbejdet med omlægning af el fra ”Luft til jord

Omlægningen på Amager vedrører virkelig mange private grundejere og fællesveje, og dermed grundejerforeninger og vejlav mv.

I dele af Vestamager fandt omlægningen sted før sommerferien – med afleveringsforretning, detailopfølgning etc. I resterende områder af Vestamager samt hele Østamager arbejder 3 store entreprenørfirmaer – Kemp&Lauridsen, Munck og NCC – ihærdigt med at gennemføre omlægningen. Det er foregået efter sommerferien, og ifølge DONG og Københavns Kommune skrider arbejdet nogenlunde planmæssigt frem – med kun 14 dages forsinkelse – så det forventes færdigt og afleveret til ca. 1. november 2014. Læs mere her.

Ny gadebelysning

I forlængelse af arbejdet med omlægningen af el-ledningerne er der af Københavns Kommune projekteret med ny gadebelysning (standere og armaturer) i områderne. Dette arbejde ventes ikke igangsat på Amager før i begyndelsen af 2015, hvor der forudgående vil blive meddelt om partshøring til alle parcelejere og grundejerforeninger på Øen.

Klimatilpasning og skybrudssikring på Amager

De seneste års bestræbelser på at klimatilpasse og sikre mod oversvømmelser ved skybrud fortsætter. Københavns Kommune har prioriteret området, hvilket også gælder forsyningsselskabet HOFOR, der økonomisk støtter løsninger til at aflede overfladevand fra regnskyl lokalt (LAR). Støtten gælder til individuelle løsninger på grundene, men også til fællesløsninger, fx på grundejerforeningsniveau på private fællesveje mv.

Hvad angår fællesskabsløsninger er der bl.a. tænkt i baner ad ”Grøn klimavej”. I samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR gennemfører et fællesskab mellem lokaludvalgene ”Øst” og ”Vest”, Miljøpunkt Amager og SGF en ”Klimakonkurrence”, hvor ejere og foreninger på private fællesveje m.fl. kan indsende løsningsforslag til grøn klimavej til bedømmelse. Læs mere her

Venlig hilsen

Sundbyernes GrundejerFællesskab

www.sgfnet.dk

 

Fra G/F Fredenshøj deltog: Kenneth og Lauritz
 

  1. Nedgravning af elkabler på vore private fællesveje. Jonas Stræde (JS) og Dan Boye (DB) deltog fra Københavns Kommune.

Formand Birgit Philipp startede med ros, stor tak og blomster til Dan Boye (DB) for hans indsats ift. udbedring af DONG/Muncks retablering af gravearbejdet. DB oplyste, at borgerinddragelse var vigtigt for at løse evt. problemer ved nedgravningen. Vi bliver inviteret til et- og toårsgennemgang. JS gennemgik en række oplysninger ved arbejdets omfang. DB oplyste, at der var mange forsinkelser ift. udbedring af skader og mangler ved retableringen. Vi er velkomne til at kontakte JS vedr. fortsatte mangler. JS oplyste, at der kommer en gennemgang, selv om denne kan blive flere måneder forsinket.

DB sagde ordret: ”Fortovene skal afleveres i minimum stand, som før nedgravningen.” Der var ikke mulighed for en diskussion af konkrete enkeltsager. Vi kan kontakte kommunen, hvis grus mv. fra selve nedgravningen er fejet ned i regnvandsbrøndene. JS og DB opfordrede til, til at sende en e-mail, hvis vi fortsat er utilfredse med retableringen.

Flere GF’ere fortalte, at de oplyste kommunens gennemgang/tilsyn som mangelfuldt.

Kommunen oplyste, at tilsynet ved nedgravning af kabler til lysmaster bliver af nogenlunde samme omfang som ved nedgravning af elkabler. Kommunen tager sig ikke af en evt. mangelfuld komprimering ved retablering af fliserne mv.
 

  1. Nedgravning af kabler til lysmasterne.

Den kommende vejbelysning vil koncentrere lyset på gaden og ikke ind i husene. Kommunen forventer en samlet strømbesparelse på ca. 30 %. Alle enkeltstående lysmaster bliver udskiftet og med ensartede master i området/bydelen. På kk.dk/gadebelysning ligger de løbende planer, bl.a. om lysmaster og armaturer.
 

  1. Sekretariatsleder Erik Honoré plæderede for en genindførelse af de årlige vejsyn med kommunen (en mærkesag). Formålet var bl.a. bedre kontrol med vejsætninger pga. utætte kloakker, fjernvarmerør, som trykker på drænrør til regnvandsbrønde mv. DB er positiv til årlige vejgennemgange, bl.a. som kontrol af retablering. Det var dog ikke DB’s sagsområde.

Derefter diskuterede deltagerne forskellige muligheder for at holde kontrol med ikke annoncerede gravearbejder, bl.a. ved fotos af selve arbejdet, firmabiler mv. og så kontakte kommunen, Hofor eller øvrige relevante aktører. Flere lokaludvalg har lavet en håndbog om private fællesveje (SGF?).
 

  1. Fortætning af villakvarterene er en anden af grundejeren.dk’s mærkesager. Jørn Palm (JP) fortalte, at det først og fremmest gælder udstykning af eksisterende grunde. Københavns Kommune har afskaffet høringssvar, fordi kommunen alligevel giver dispensation. JP nævnte flere eksempler på, at ejendomsmæglere køber en ejendom, river det gamle hus og opfører et dobbelthus med længere indkørsler flere fliser, dårligere afvanding af grunden, mere udsyn til naboerne og andre problemer. Byggeprocenten er på få år steget fra 30 – 40 %. Ved en evt. kommende lokalplan forslår JP, at vi skal ønske en grøn by uden fortætning.

Vi deltog ikke i punktet om rockerborge.

 

16.11.2014, Lauritz