Du kan her læse eller genlæse nyhedsbrevene som bestyrelsen har udsendt i 2015.

Nyhedsbrevene er lagt op i pdf-format fortløbende som de er blevet runddelt. Ved klik på link/nyhedsbrev åbnes et nyt vindue.

 • Nyhedsbrev 4 - Om Lygtepæle, Selvangivelse 2015, Snerydning
 • Nyhedsbrev 3 - Udgik
 • Nyhedsbrev 2 - Om Ukrudt på veje og fortove
 • Nyhedsbrev 1 - Om Trafikudvalg, Kontingent, Fortove, Logo, Efterlysning


Med venlig hilsen

G/F Fredenshøj - Bestyrelsen

Bestyrelsen orienterer

Nyhedsbrv 4, december 2014

Bestyrelsen ønsker alle grundejere glædelig jul og et godt nyt år.

Vi minder om den kommende generalforsamling den sidste mandag i februar 2015. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 23. februar kl. 19.30 på Skolen ved Sundet. Bestyrelsen skal senest den 31. december have modtaget forslag til generalforsamlingen. Kasserer Peter Jensen ønsker ikke genvalg. Formand Lauritz Holdø stopper efter 23 år i bestyrelsen.

Vi betaler renter og afdrag ang. vore renoverede fortove og vedligehold på de private fællesveje til NCC. For 2014 kan hver grundejer fratrække en renteudgift på 1.560 kr. på selvangivelsen. Hvis der er to selvstændige husholdninger på et grundejernummer bliver fradraget halveret.

Københavns Kommune oplyser, at de udestående mangler ved retablering af de opgravede fortove først sker ved 1 års gennemgang i løbet af foråret 2015. Bestyrelsen har sammen med vor interne revisor Finn Rützou haft et møde med Dan Boye fra kommunen. Herefter sendte bestyrelsen en revideret mangelliste til kommunen. Dan Boye oplyste, at den kommende nedgravning af lyskabler og opsætning af ny gadebelysning for vort område muligvis først sker i 2016.

Vejudvalget fortsætter arbejdet for at forbedre sikkerheden på vore veje. Vejudvalget foreslår, at den enkelte grundejer i størst muligt omfang parkerer biler på de private grunde af hensyn til oversigten på vejene.  

Se nyt om vor logokonkurrence på bagsiden. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. I kan se referater fra bestyrelsens møder m.m. på: www.fredenshoej.dk 

Venlig hilsen bestyrelsen (Jessie, Kenneth, Peter, Henrik og Lauritz)

Bestyrelsen ønsker at minde om en række praktiske forhold:

 

 • Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingens dagsorden er den 31. december hvert år. Forslag kan afleveres til bestyrelsen.

 

 • Bestyrelsen anmoder alle om, dels at I omgående kontakter os ved ikke-annoncerede gravearbejder og dels om at notere navn og evt. telefonnummer på det firma, som udfører gravearbejdet. Hvis der efterfølgende ikke bliver ”ryddet op”, så har den pågældende grundejer evt. bestyrelsen mulighed for at kontakte firmaet.

 

 • Bestyrelsen anmoder også om, at I snarest kontakter os ved skader på veje og fortove forårsaget af tung trafik. Det er vigtigt, at I noterer nummer og eventuelle firmanavne på ”synderne”.

 

 • Den enkelte grundejer er ansvarlig for at udbedre skader på fortov. Bestyrelsen kan eventuelt hjælpe med kontakt til NCC. Vi har en kontrakt med NCC om vedligehold af vore private fællesveje, dog ikke for den nordlige del af Italiensvej.

 

 • Husk at beskære/klippe hække og træer ud mod fortov og el-/telefonpæle samt jævnligt fjerne græs og ukrudt på vore fortove. Foreningen har anskaffet en ukrudtsbrænder, som er placeret hos Henrik Taarnby, Italiensvej 52. Kontakt Henrik eller Lauritz Holdø, Marsalavej 3 for at låne brænderen. Bestyrelsen har tidligere omdelt en meddelelse vedr. lån af brænder.

 

 • Foreningen har et stillads, stiger, split, ukrudtsbrænder og andet, der gratis udlånes for en begrænset periode. Vi henviser til den tidligere omdelte oversigt.

 

 • Det er den enkelte grundejers opgave at rydde sne på fortov og til midten af de private fællesveje. Kommunen kan ved manglende snerydning rydde fortov og vej for grundejernes regning. Det er bestyrelsens indtryk, at vi holder veje og fortove godt ryddet for sne og is.

 

 • Bestyrelsen gentager anbefalingen vedr. forsikring af skader på stikledning fra bolig til hovedledning. Det er den enkelte grundejer, som dækker udgifterne til reparation og vedligehold af denne stikledning.

 

 • Du må ikke standse eller parkere på fortove i Københavns Kommune med mindre der er afmærket hertil. Der er tidligere givet bøder i vort lokalområde.

 

 

 • Vi henviser til Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) for en række gode informationer til os grundejere, jf. hjemmesiden www.sundbygf.dk eller tlf. nr. 32590315.


 

Bestyrelsen orienterer


Nyhedsbrev 3, november 2014


Vore regnvandsbrønde bliver renset i uge 46. Desværre kan vi ikke få oplyst en nærmere dato. Bestyrelsen anmoder om, at I ikke parkerer ovenpå brøndene/ristene i denne uge.

DONG har måttet retablere fortovene to gange efter nedgravning af elkabler på vore private fællesveje. Repræsentanter fra Københavns Kommune var ligesom bestyrelsen ikke tilfredse med Muncks arbejde ved vor gennemgang af mangler. Desværre ser anden retablering ikke ud til at blive væsentligt bedre. Bestyrelsen anbefaler, at I grundigt undersøger fortovenes stand efter 2. retablering. Hvis I ikke er tilfredse, så kontakt bestyrelsen snarest med oplysninger om de konkrete mangler. Bestyrelsen skal efter det oplyste med til nok en gennemgang.

Københavns Kommune vil for de veje, hvor der i år ikke nedlægges elkabler, efter det oplyste , først nedgrave kabler til gadebelysningen i 2015. Efter vore oplysninger har Munck fået opgaven.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

I kan se de seneste referater fra bestyrelsens møder på:

www.fredenshoej.dk


Bestyrelsen minder om den indgåede aftale med Sadolin Farveland Amagerbrogade 190, telefonnr. 32 555 800. Grundejerne i vor forening får 20 % rabat ved at oplyse, at I kommer fra G/F Fredenshøj.


Venlig hilsen
Bestyrelsen (Jessie, Kenneth, Peter, Henrik og Lauritz)