Bestyrelsen ønsker at minde om en række praktiske forhold:

 

  • Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingens dagsorden er den 31. december hvert år. Forslag kan afleveres til bestyrelsen.

 

  • Bestyrelsen anmoder alle om, dels at I omgående kontakter os ved ikke-annoncerede gravearbejder og dels om at notere navn og evt. telefonnummer på det firma, som udfører gravearbejdet. Hvis der efterfølgende ikke bliver ”ryddet op”, så har den pågældende grundejer evt. bestyrelsen mulighed for at kontakte firmaet.

 

  • Bestyrelsen anmoder også om, at I snarest kontakter os ved skader på veje og fortove forårsaget af tung trafik. Det er vigtigt, at I noterer nummer og eventuelle firmanavne på ”synderne”.

 

  • Den enkelte grundejer er ansvarlig for at udbedre skader på fortov. Bestyrelsen kan eventuelt hjælpe med kontakt til NCC. Vi har en kontrakt med NCC om vedligehold af vore private fællesveje, dog ikke for den nordlige del af Italiensvej.

 

  • Husk at beskære/klippe hække og træer ud mod fortov og el-/telefonpæle samt jævnligt fjerne græs og ukrudt på vore fortove. Foreningen har anskaffet en ukrudtsbrænder, som er placeret hos Henrik Taarnby, Italiensvej 52. Kontakt Henrik eller Lauritz Holdø, Marsalavej 3 for at låne brænderen. Bestyrelsen har tidligere omdelt en meddelelse vedr. lån af brænder.

 

  • Foreningen har et stillads, stiger, split, ukrudtsbrænder og andet, der gratis udlånes for en begrænset periode. Vi henviser til den tidligere omdelte oversigt.

 

  • Det er den enkelte grundejers opgave at rydde sne på fortov og til midten af de private fællesveje. Kommunen kan ved manglende snerydning rydde fortov og vej for grundejernes regning. Det er bestyrelsens indtryk, at vi holder veje og fortove godt ryddet for sne og is.

 

  • Bestyrelsen gentager anbefalingen vedr. forsikring af skader på stikledning fra bolig til hovedledning. Det er den enkelte grundejer, som dækker udgifterne til reparation og vedligehold af denne stikledning.

 

  • Du må ikke standse eller parkere på fortove i Københavns Kommune med mindre der er afmærket hertil. Der er tidligere givet bøder i vort lokalområde.

 

 

  • Vi henviser til Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) for en række gode informationer til os grundejere, jf. hjemmesiden www.sundbygf.dk eller tlf. nr. 32590315.