Som det fremgår af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 5. maj, så er det lykkedes trafikudvalget at få gang i dialogen med skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet - omkring den uhensigtsmæssige trafiksituation som præger Marsalavej om morgenen med gennemkørende busser og børn på vej til skole på cykel.

Til orientering kan her læses brevet som Skolen ved Sundet har sendt til "Projekt Sikre Skoleveje" under Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Læs brevet fra den 28. april 2015 her.

Tilstede var: Alexander, Henrik Bendixen, Finn og Henrik Taarnby (HT)

1.)
Alexander havde fået tilsendt en pris på fartdæmpere og skilte fra Daluiso A/S.

Det drejer sig om i alt syv 40 km-fartdæmpere i plastik plus et antal skilte. Prisen vedrører kun vores del af fællesvejene. I alt omkring 50.000 kr + moms.

Lidt om fordele og ulemper:
Fordele: Prisen i forhold til asfaltbump
Ulemper: Glatte for cyklister, tåler ikke så meget, ingen garanti, kun accepteret af kommunen som en midlertidig løsning (Man foretrækker/anbefaler asfaltbump).

2.)
HT orienterede om, at Rugbakken fortsat vil have en trafikmåling. Lauritz og HT vil holde møde med Rugbakken og forsøge at finde frem til en anden måde at opnå nedsat hastighed og nedsat trafik.

Efter en del snak, besluttede vi følgende:

a.) Det er vigtigt, at få fat i forældrene til skolebørn. Alexander og Bjarne, som hver især har haft kontakt med skolens ledelse og skolebestyrelse fortsætter med den kontakt. Vi skal overbevise dem om, at skolevejene mod nord er utilstrækkeligt sikrede. En form for helhedsløsning, omfattende de fælles veje og Marsala- og Italiensvej-problematikken præsenteres for skolebestyrelsen. Hannibal (Skolelederen) har lovet  taletid på skolebestyrelsesmøde.

b.) Det er nu, inden vi går videre, at vi skal have Landlyst med. HT (G/F Bestyrelsen) kontakter Landlyst og anbefaler, at de deltager i trafikudvalget med et par medlemmer plus gerne et medlem af deres bestyrelse.

c.) Henrik Bendixen kontakter Københavns Kommune,  for at spørge ind til Italiensvej: Marsalavej/ Italiensvej – problematikken. Trafikanter på vej ned gennem Italiensvej får pt. ingen information om, at der er krydsende skolebørn. Hvordan stiller man sig til en ordning a la Engvej? Fartbegrænsning på 40 km osv.?
Vi var helt enige om, at dette projekt er en sej og langsommelig affære med flere lag og mange knaster, men trafikudvalget er pt. ved godt mod.

Mødet sluttede med aftale om nyt møde, så snart der er nyt.
Helst i december.
 

Referent HT

Vejudvalget - Stiftende møde d. 9. april.

Referat.

Tilstede var Alexander. Bjarne og Henrik T.

PÅ trods af det halverede udvalg, valgte vi at starte, idet vi må påregne at en eller flere ikke kan møde op på den dato, vi bestemmer. Vi bestemte i øvrigt, at næste møde bliver  mandag d. 5. maj hos mig kl. 19:30 (Det er helt tilfældigt at det første møde er den 9. april og det næste den 5. maj – ingen besættelsesromantik!)

Vi enedes om udvalgets kommissorium: Vi har generalforsamlingens godkendelse til at sætte trafiktællingen på den nordre del af Italiensvej i værk dvs få de berørte grundejeres godkendelse til at få foretaget trafiktællingen, derefter kontakte formanden for g/f Rugbakken, som også har sit bagland i orden.

Alle andre tiltag skal rundt om bestyrelsen, inden en evt. gennemførelse.

Arbejdsområder i øvrigt: a) Vejbump

                                             b) SvS/ Friluftsskolens politik angående skoleveje

                                             c) Skiltning på vores veje

                                             d) Marsalavej/Italiensvej-krydset

a) Med udgangspunkt i Alexanders foto af et vejbump i det indre København, drøftede vi mulighederne for alternative vejbump. Alexander påtog sig opgaven at undersøge om  det er muligt/lovligt at anlægge alternative- og billigere- bump på private fællesveje.

b) SvS/ Friluftskolens politik om trafik til og fra skolen. Har man en politik om liftbusser? Hvad er baggrunden for skiltningen på Marsalavej ved skolen? Forældre-bilkørsel til skolen/skolerne? Osv. Bjarne påtog sig opgaven at finde ud af det.

c) skiltning i vores område. 30 km/t- skilte. Hvem skal vi spørge? Koster det os noget? Legende børn- skilt på Fredenshøj Alle (10 børn under 12 år!- på den lille vej…)? Det tilstedeværende udvalgs medlemmer vil hermed bede Mikael om at undersøge det.

Efter lidt overvejelse besluttedes at vente med d) Marsalavej/Italiensvej – problematikken indtil trafik -tællingen er gennemført. Derefter beder vi Finn om at gå ind i arbejdet. Det indebærer kontakt til SvS, Rugbakken og myndighederne. (Det kom frem på mødet at kun børn i nulte og første klasse bliver fulgt til institutionen på den anden side af Italiensvej. Fra 2. klasse skal børnene selv krydse Italiensvej!)

Men umiddelbart kan vi gå i gang med trafiktællingen. Og beder Henrik og mig om at få iværksat en skriftlig godkendelse af grundejere på nordlige del af Italiensvej. Det indebærer også en klarmelding til formanden for Rugbakken. Henrik kontakter Henrik snarest.

Derefter snakkede vi om lidt løst og fast. Godt, entusiastisk møde.

Referat sendes til bestyrelsen og udvalgets medlemmer. Ref. Henrik T

 

 

Tilstede var: Bjarne, Alexander, Mikael og Henrik T.

1) Trafiktælling på nordre del af Italiensvej.

Henrik fandt – på KK`s hjemmeside - det officielle skema, som skal udfyldes af berørte beboere.

Henrik Tårnby fik underskrift fra 6 af de 9 berørte beboere (2/3 er nok)

Har meddelt John fra Rugbakken at vi er klar. Venter nu bare på dem. Aftale om at sende ansøgning sammen.

Vi ønsker dialog med kommunen om, hvorledes
a) parkerede biler ...
b) biler som kommer fra skolen og Livornoparken ...
....ikke bare bliver regnet for lokal trafik (Eftersom de kun bliver fotograferet i den ene ende og dermed tynger ned på lokaltrafik-vægtskålen!)

Hvad er vedkommende trafik i øvrigt ... er det forældre, der kører deres børn til skolen?

Hvad er konsekvensen for kommunen, ifald vi når op på over 25 % fremmet trafik?

2) Bjarne har mailet to gange til SVS`s skolebestyrelse uden at få svar. Men han fandt på forældre intranettet et brev om kørsel af børn til skole. Man henstiller til, at forældre, hvis de mener det nødvendigt at følge til skole, parkerer på Italiensvej mellem Livornovej og Marsalavej. Der stod ingenting om liftbusser, som kunne interessere os.

Vi enedes om, at vi skal have kontakt til Friluftsskolen. Ved nærmere snak, viser det sig at skiltningen på Samosvej dels er absurd, dels at Marsalavej er eneste vej ind for liftbusser, hvis de ikke benytter Kaldæavej.

Vi har en formodning om, at Landlyst er vidende om den nuværende skiltning og beder bestyrelsen tage kontakt til Ole fra Landlyst.
Bjarne vil skrive til Friluftsskolen og forsøge at få gang i en dialog.

3) Mikael er i gang med at finde ud af, hvem man henvender sig til, hvis man ønsker en skiltning med lavere fart. Koster det os noget?  20 km på fællesvejene, 40 på Italiensvej.

4) Alexander  har haft kontakt med kommunen og det ”bumpfirma” som laver den slags bump, han har set inde midt i Kbh. Venter på at en person , som har forstand på regler og regulativer, skal vende hjem fra ferie. Men mener at vide, at et bump vil koste ca 7000 kr. Kan vi selv montere bumpene? De bump vi har i kikkerten er opbygget af moduler, som kan udskiftes enkeltvis ved slidtage o lign.

5) Ide dukker op:
Har vi forsøgt at få kontakt til Livornoparken? Har de en kørselspolitik?

Henrik vender punktet med bestyrelsen – Landlyst må jo have kontakt med dem.

Til sidst tog vi en lille tur ned til SVS. Skiltningen på Samosvej og de nærmeste fællesveje er ulogiske og lettere kaotisk. Hvorfor fx skilte med 30 km, når biler og motorcykler ikke må køre der. Skiltet med kørsel forbudt for motorkøretøjer ved Mantuavej/Samosvej betyder at al liftbustrafik nu skal ned ad Marsalavej!

PÅ hjemvejen snakkede Alexander og undertegnede om det rimelige i at dele udgifterne til bump ligeligt (vi får jo næppe kommunen til at betale det hele). Vi har jo lige stor glæde af bumpene uanset om vi er Landlyst eller Fredenshøj.

Næste møde i trafikudvalget holdes den 3. juni hos Henrik T kl. 19:30.

Ref. Henrik T.