G/F Fredenshøj

Ekstraordinær generalforsamling d. 11. april.  2016

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens forslag til nye vedtægter


1) Valg af dirigent

Formanden Kenneth Majkjær Mikkelsen ( KM ) bød velkommen.

Der var ingen kandidater til posten som dirigent, hvorfor foreslog  KM  sig selv.

KM blev valgt til dirigent.

KM konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt

Tilstede var 20 stemmeberettigede heraf 4 skriftlige fuldmagter.

KM forklarede, at der skulle være mindst 14 stemmer for at kunne vedtage bestyrelsens forslag om nye vedtægter, da vedtægterne kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for.


2) Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

KM gennemgik de foreslåede vedtægter, herunder hvilke ændringer der var foretaget i forhold til de eksisterende vedtægter.

Efter en drøftelse omkring afsnittet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at ændre § 7 1. afsnit i de foreslåede vedtægter med de eksisterende vedtægter § 7 afsnit 9, 10 og 11 for at tydeliggøre indholdet i paragraffen.

”Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen eller når mindst 15 medlemmer stiller skriftligt forlangende derom til bestyrelsen. 

Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må skriftligt motiveres og indgives samtidig med begæring om dens afholdelse.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om emnerne. Kun forslag, der er nævnt i indkaldelsen, kan komme til behandling og afgørelse på den ekstraordinære generalforsamling.”

Efter en drøftelse blev det ligeledes besluttet at erstatte sidste linje i § 11 1. afsnit 

“Ved køb, pantsætning eller salg…… ” med ordene   ”Ved låneoptagelser eller køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves en general forsamlingsbeslutning”.

Forslaget blev med ovenstående præciseringer enstemmigt vedtaget.

-------------------------------------

Referent: Lotte Østergaard

Referatet er godkendt af bestyrelsen og dirigenten.