G/F Fredenshøj
Referat fra ordinær generalforsamling d. 29. februar 2016

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab for 2015
4) Budget for 2016
5) Fastsættelse af kontingent for 2016
6) Indkomne forslag – herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7) Valg
    A. Valg af formand (Kenneth genopstiller)
    B.1. Et bestyrelsesmedlem (Jessie genopstiller ikke)
    B.1. Bestyrelsesmedlem (Henrik fratræder)
    C. 2 suppleanter (Kandidater haves)
8) Valg af revisor (Niels Mazanti genopstiller)
9) Evt.

1) Valg af dirigent
Formanden Kenneth Majkjær Mikkelsen (KM) bød velkommen.
KM beklagede at bestyrelsens forslag til dirigent desværre var forhindret i fremmøde pga. sygdom.
Da der i forsamlingen ikke meldte sig en alternativ kandidat til posten foreslog KM sig selv.
KM blev valgt til dirigent.
KM konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt
Tilstede var 17 stemmeberettigede plus 3 skriftlige fuldmagter.
KM konstaterede, at antallet af stemmeberettigede ikke kvalificerede til at stemme om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring (34 stemmeberettigede var minimum), hvorfor forslaget blev taget af dagsordenen.
Der vil i nær fremtid blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændring som eneste punkt.
KM anmodede forsamlingen om, at forslaget i stedet blev et orienteringspunkt under pkt. 9 Evt.
Dette godkendtes.
KM takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Henrik og Jessie for samarbejdet.

2) Formandens beretning
KM gennemgik formandens beretning. Den vedlægges og omdeles sammen med dette referat.
Et medlem gjorde opmærksom på, at med revision af GF- vedtægter og indførelsen af dispositionsreglen - en ordning med banken, hvor kasserer eller formand kan hæve penge - kunne være problematisk, selvom foreningen er dækket af en underslæbsforsikring.  Medlemmet kendte til et eksempel, hvor forsikringsselskabet vægrede sig ved at betale erstatning ved underslæb.
Et medlem på Fredenshøj Allé gjorde opmærksom på en dårlig asfaltering ved indkørslen til sin grund. Skaden skulle være opstået i forbindelse med nedgravning af de nye lygtepæle.
Et medlem klagede over, at asfalten ved hans grund på hjørnet af Italiensvej og Ravennavej efterhånden var et stort lapperi.
KM svarede til første medlem, at bestyrelsen ville drøfte og undersøge problematikken nærmere på kommende bestyrelsesmøde
KM svarede generelt omkring problemer med asfalteringen at bestyrelsen ville besigtige vejene på ny. 
KM påpegede,
a) at der har været 2 opgravninger siden vi fik ny asfalt pga. kabelnedlægninger (Dong) og nu nye lygtepæle (Hofor). Overdragelsesforretningen fra Dong om kabelnedlæggelserne er endnu ikke afsluttet. Foreningen har protesteret overfor kommunen mod den dårlige koordinering.
b) Selvom foreningen har krævet, og er blevet stillet i udsigt, at alt skulle genetableres til samme stand som inden opgravningerne, må vi være realistiske og erkende, at det aldrig bliver aldrig som før. Alternativet: total ny asfalt over det hele er ikke realistisk.

Et medlem roste kassereren for at forhandle sig frem til en lavere rente til NCC.
Formandens beretning godkendtes enstemmigt.

3) Regnskab for 2015
Kassereren Ian fremlagde regnskabet.
Ingen kommentarer.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4) Budget for 2016
Ian fremlagde budgetforslaget. Bestyrelsen anbefalede, at vi fastholder kontingent for kommende år.
Budgettet godkendtes enstemmigt

5) Fastsættelse af kontingent for 2016
Kontingent fastholdes for 2016: 4.500 kroner.

6) Indkomne forslag – herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Punktet kan ikke behandles på grund af for få fremmødte (læs under punkt 1).

7) Valg
Valg af formand: KM genvalgtes som formand
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Fredrik Petersson, Italiensvej 60
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Lotte Østergaard, Italiensvej 62
Som suppleanter valgtes Henrik Taarnby og Jessie Nielsen

8) Valg af revisor:
Genvalg af Niels Mazanti

9) Evt.   
Henrik T (HT): Foreningens fælles anskaffelser:
Stillads: Findes hos Lauritz Holdø, Marsalavej 3
13 m stige: Findes hos Henrik Taarnby, Italiensvej 52
Ukrudtsbrænder: ditto
Kloakrensere: ditto
4 m stige findes hos Kurt, Italiensvej 44
HT bemærkede, at halvdelen af 13 m stigen var blevet lånt uden at give meddelelse derom.
HT vil derfor udarbejde et sæt regler for udlån af de 3 effekter, som befinder sig hos ham. Udgangspunktet bliver, at man enten henvender sig personligt, eller lægger en seddel i brevkassen. (Med navn og en ca. tidshorisont over hvor længe, man ønsker at låne effekten).

Parkeringsproblemerne på Italiensvej blev drøftet. Specielt ferierejsende, som parkerer i ugevis, er et stort problem. Problemet bliver ikke mindre af, at kommunen (forsøgsvis) vil lave 3-timers parkeringszoner på en stor strækning fra området omkring Lergravsparken helt hen til Palermovej. Det blev nævnt, at hvis vi også får 3-timers parkering på Italiensvej, vil ferierejsende måske parkere på vore private fællesveje. Et emne som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Kommunen er klar over problemerne, idet bestyrelsen har svaret på en henvendelse fra samme.

Et medlem nævnte cyklende trafikanter mod ensretningen som et stigende og stort trafiksikkerhedsproblem.
Forslag: Undertavle til ”indkørsel forbudt-skiltet”: ”Gælder også cyklister!”

Et samarbejde på tværs af grundejerforeningerne foresloges. Bestyrelsen modtager gerne andre ideer til løsninger herpå.

KM gennemgik derefter bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
Flere medlemmer efterlyste et mere forståeligt sprog i det nye vedtægtsforslag.  Derudover var der en række konkrete forslag til ændringer:
§4 nederste afsnit på side 1: Formuleringen i de første 2 linjer er noget uforståelig for almindelige mennesker, sikkert fordi det er juridisk sprog.
I linje 4 i samme afsnit skulle 'og belysning' i øvrigt fjernes iflg. Kenneth, da det ikke er tilfældet i dag.
§6 under punkt 3 skal 'forlægges' ændres til 'forelægges'.
Ang.§8 i linje 6 hvad betyder? 'Denne indførelse er fuldt bevisende' 
Ang.§11 om dispositionsreglen blev det anfægtet, at ordlyden skulle ændres fra de nuværende vedtægter (§9), der fastslår, 'Af foreningens bankbeholdning kan kun disponeres af kassereren SAMMEN (min fremhævning) med formanden eller et bestyrelsesmedlem.' til forslagets 'Formanden kan disponere alene over foreningens konto.'
Ang.§14 i andet afsnit linje 2. Hvorfor er der indføjet ”kan” foran ”indkaldes', som erstatter ”indvarslet”.
Ang. ordensbestemmelser linje 1 blev det foreslået at ordet' forulemper' erstattes med 'skaber gener for'.
Bestyrelsen vil se på ordlyden.

Til sidst takkede KM for god ro og orden. Mødet hævedes.

Ref. Jessie og Henrik T

Bilag:

Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent pr. best. møde den 7. marts 2016.