Referat fra generalforsamling, 23. februar 2015, Grundejerforeningen Fredenshøj


Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab for 2014

4) Budget for 2015 (behandles efter vi har behandlet punkt 5)

5) Fastsættelse af kontingent for 2015 (punktet tages før punkt 4)

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af formand: Lauritz Holdø vælger at fratræde efter 11 år på posten.
Valg af kasserer: Peter Jensen genopstiller ikke
Valg af 2 suppleanter

8) Valg af revisor.
Finn Rützou er på valg

9) Evt.
 

1) Valg af Dirigent

Generalforsamlingen starter med at formand Lauritz Holdø byder velkommen. Han foreslår på bestyrelsens vegne Kenneth Majkjær Mikkelsen som dirigent.

Kenneth vælges af generalforsamlingen som dirigent.

Kenneth starter med at konstatere at generalforsamlingen er indkaldt efter vores vedtægter og dermed kan vi starte. Henrik Taarnby og Jessie Nielsen skriver referat.

Fremmødte: i alt er 14 stemmeberettigede tilstede (ud af 50 mulige).

Liste går rundt ved bordene, så navn og mailadresser kan blive tilføjet/ revideret.

2) Formandens beretning

Der er ingen kommentarer. Beretning godkendes!

Generalforsamlingen takker Lauritz Holdø for hans flotte arbejde, og bestyrelsen overrækker en flaske champagne, chokolade, diplom og applaus.

3) Regnskab for 2014

Regnskabet gennemgås af Lauritz, da Peter Jensen ikke kunne være til stede i dag. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet og det godkendes enstemmigt.

Bestyrelsen takker Peter Jensen for hans flotte arbejde gennem mange år.

4) Fastsættelse af kontingent for 2015

Fastsættelse af kontingent. I stedet for at forhøjelsen fra 4.000 kr. til 4.500 kr. først sker i 2016 stemmer vi om bestyrelsens forslag om, at forhøjelsen sker allerede i år. Forslaget vedtages enstemmigt.

5) Budget for 2015

Budget for 2015 gennemgås af Lauritz. Ingen indsigelser og det godkendes enstemmigt.

6) Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er indkommet fra medlemmerne.

7) Valg til Bestyrelsen

Kenneth Majkjær Mikkelsen, Italiensvej 56, vælges til formand, da Lauritz vælger at udtræde fra bestyrelsen. Ingen andre stiller op.

Kasserer skal vælges - og det bliver Ian Schlottmann, Mantuavej 8.

Herefter mangler en person til posten som ordinær bestyrelsesmedlem. Alexander Jockers, Marsalavej 8 stiller op til posten og vælges ved applaus.

Som suppleanter til Bestyrelsen opstilles Fredrik Pettersson, Italiensvej 60 og Claus Rantzau, Italiensvej 48. Begge vælges ved applaus.

8) Intern revisor
Finn Rützou er på valg og bliver genvalgt ved applaus.

9) Eventuelt

Henrik Taarnby fremlægger to punkter:

A) Konkurrencen om logo for vores grundejerforening.

Bestyrelsen har modtaget et forslag, som fremstår som en grafisk ide. Bestyrelsen vil se på, om dette input kan bruges i et fremtidigt logo.

B) Orientering fra trafikudvalget. v/ Henrik Taarnby.

Ved generalforsamlingen i 2014 besluttedes at nedsætte et ”trafikudvalget” bestående af interesserede medlemmer plus et medlem af bestyrelsen. Desuden besluttedes at iværksætte en trafiktælling af den nordlige del af Italiensvej (den ensrettede del fra Engvej til Backersvej). Dette skulle ske i samarbejde med G/F Rugbakken. Formålet var en begrænsning af uvedkommende trafik på vejen, som har status som privat fællesvej. Der er gennemført en underskriftindsamling for at sætte dette projekt i gang (2/3 af de berørte boligejere skal godkende en ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at få foretaget en trafiktælling).

Nogle opklarende spørgsmål til de relevante myndigheder i KK resulterede i nogle svar, der tydelig viste, at det er kommunen, der tolker lovgivningen: Langtidsparkering i forbindelse med metroen anses som lokal trafik, trafik til og fra institutionerne (Skolen ved Sundet, Friluftsskolen og Livornoparken) anses som lokal trafik. Og Lokal trafik tælles ikke med i en vurdering af trafikken.

Bestyrelsen vedtog at trække sig fra projektet, idet vi anså det for spild af penge. Rugbakken vil fortsat have en trafiktælling. De har derfor fået lov til at ”låne” vores underskrifter - da en måling fra Engvej til Backersvej under alle omstændigheder er fornuftig. Hvis trafiktællingen gennemføres, og kommunen tvinges til at gennemføre trafikregulerende foranstaltninger, kan man sige, at vi kører lidt på friløb!

Der er afholdt 5 møder i trafikudvalget, heraf et med repræsentant fra vores naboforening G/F Landlyst.

I Trafikudvalget er der enighed om, at: Krydset Italiensvej/ Marsalavej er et sikkerhedsmæssigt problem, da skolebørn med og uden cykel dagligt krydser, og mange bilister kører alt for hurtigt på Italiensvej.

Generelt ønskes nedsat hastighed på Italiensvej til 40 km/t, samt en hævning af vejbanen m.m. i Krydset (a la på Engvej). Ligeledes er der enighed om, at: vore private fællesveje skulle sikres ved en nedsættelse fra 40 til 30 km/t.

Da dette i sig selv ikke hjælper er det nødvendigt med vejbump. Der arbejdes videre med en model, med 3 pr. vej (Mantuavej, Marsalavej, Livornovej) plus 1 på Fredenshøj Allé.

Vi har kontakt med skolebestyrelsen på SvS. Repræsentanter oplyser, at man er interesserede i at støtte vore forslag. Pt. har det ikke været muligt at få taletid til deres møder, men repræsentanter vil jævnligt blive orienteret af vores trafikudvalg.

Der er en særlig problematik på Fredenshøj Allé: Forældre til børn i daginstitutionerne parkerer og sætter børn af/henter på vejen i stedet for at bruge parkeringen på Backersvej. Vi ønsker at fjerne/begrænse denne mulighed ved a) opstilling af skilt med ”legegade”.  b) henstille til institutionerne om at orientere forældrene. Et vejbump vil også gavne.

Vi har haft en repræsentant ude fra et firma, som laver plastik-vejbump. Der er ingen garanti for, hvor længe de holder. Prisen er ca. det halve af reelle vejbump. Trafikudvalget blev enige om at arbejde videre på reelle vejbump.

Vi har kontakt med lokaludvalget for Sundby Øst med henblik på skolebørns sikkerhed. Udvalget har visse økonomiske midler. Vi afventer svar.

Vi har aftalt en kontakt til lokalpressen mht. det farlige kryds.

Trafikudvalget har også beskæftiget sig med det økonomiske aspekt. Vi mener og håber, at vi kan forhandle os frem til en god løsning med kommunen i.fm. sikring af krydset Marsalavej/Italiensvej/Genuavej som er en kommunal opgave.
Desuden er det trafikudvalgets holdning, at vejbump m.m. bør deles mellem kommunen og de to foreninger.

En henvendelse til SvS angående omlægning af liftbustrafikken venter vi svar på.

Pt. er der mange løse ender, som skal på plads inden en færdig løsningsmodel kan vedtages på en generalforsamling. Og vores naboer G/F Landlyst skal også godkende en sådan!

Men trafikudvalget arbejder troligt videre.
I det store projekt prioriterer vi sikring af krydset, som det første.

Dirigenten Kenneth afslutter generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

H.T. og J.N.