Ordinær generalforsamling i G/F Fredenshøj. Den 24. februar 2014.

Formanden bød velkommen og anbefalede kassereren Peter som ordstyrer.

Pkt. 1.Peter takkede for valget og erklærede indkaldelsen lovlig varslet. Efter en præsentationsrunde konstateredes at 20 stemmeberettiget var mødt op til generalforsamlingen. Bød nye medlemmer velkommen.

Han gav derefter formanden ordet.

Pkt. 2  Formandens beretning.

Formanden berettede, hvad der var hændt i 2013.

Spørgsmål til beretningen: Hvordan  er situationen m.h. t. indbrud her i vores område? Svar: Ikke mange de sidste år ( I forhold til for 5-7 år siden)

Spørgsmål: Er vi medlem af den landsdækkende paraplyorganisation? Svar: Nej, vi er medlem af Sundbyernes grundejerforening og Grundejer.dk.

Derefter godkendtes formandens beretning enstemmigt.

Pkt. 3 Regnskab for 2013.

Kassereren gennemgik det, med indkaldelsen, udsendte regnskab.

Ingen kommentarer. Regnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4. Indkomne forslag, herunder bestyrelses forslag.

Bestyrelsens forslag om trafikregulering i vores område.

Henrik fra bestyrelsen fremlagde tanker og ideer i processen indtil nu.

En livlig diskussion fulgte.

Der fremkom adskellige forslag og bemærkninger: Et ønske om at holde de forskellige hensigter adskilt:

Foreningens ønske om mindre trafik, ønsket om sænket hastighed, ”vore” børns sikkerhed, skolebørnenes sikkerhed.

Det blev nævnt, at skolen selv- incl. skolebestyrelsen, på eget initiativ, har en  agenda m.h.t. forældrekørsel til og fra skolen. Der var dog enighed om at det var mærkeligt, at vi ikke havde fået svar på vores to skriftlige henvendelser til skolen og skolebestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede en accept af, at måtte arbejde videre med den overordnede trafikplan.

Generalforsamlingen godkendte ønsket om at arbejde videre med planerne. M.h.t. Trafiktællingen på Italiensvej, godkendtes, at den kunne sættes i værk, når det var muligt

 

Et medlem havde gjort opmærksom på, at Fredenshøj Alle ikke var nævnt i vores plan. Det blev tilføjet planen.

Et medlem havde et konkret forslag om at søge om yderligere nedsættelse af farten på vore private fællesveje og vejbump på samme.

Diskussionen afspejlede de mange løse ender og resulterede i et konkret forslag: Generalforsamlingen skulle nedsætte et arbejdsudvalg , som skulle fortsætte arbejdet incl. kontakten til Landlyst og Rugbakken og  myndighederne.

Udvalget  skulle referere til bestyrelsen, som jo er juridisk ansvarlig.

Det godkendtes at et arbejdsudvalg blev nedsat.

Udvalget består af: Henrik T ( fra bestyrelsen), Finn  ( Italiensvej 50), Henrik B ( Italiensvej 33), Bjarne   (Fredenshøj Alle 8) Alexander ( Marsalavej 8) og Mikael (Livornovej 5)

Indkaldelse snarest.

Pkt. 5 og 6. Budget for 2014 og kontingent for 2014.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 4000 kr, idet foreningen stadig har en buffer. Det er derimod af stor vigtighed, at kontingentet betales inden 1. april, idet vi, som bekendt, har nogle store afdrag, som skal falde senest 1. maj (Fortov og kantsten). Dog: Ved større udgifter i 2014 f.ex i  forb. med trafikregulering, bliver det nødvendigt at indkalde til extraordinær generalforsamling. Obs. Husk at renteudgifter kan skrives på selvangivelsen!!

Budget og kontingent for 2014 godkendtes.

Pkt. 7 Valg af formand, bestyrelse medlemmer og suppleanter.

Formanden benyttede lejligheden til at takke de to afgående medlemmer, Marianne og Mikael, for et godt samarbejde.  En god rødvin til hver.

Formand Lauritz ( Marsalavej 3) genvalgt.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Jessie (Italiensvej 44) og Kenneth (Italiensvej  56)

Nye suppleanter: Marianne og Mikael

Pkt. 8 Genvalg af revisor: Niels (Livornovej 4)

Pkt. 9. Eventuelt.

Erfaringer, om vand i kældrene, omfangsdræn, faskiner, højtvandslukke osv.,  udveksledes.

75-års tidskriftet nævntes. Er der interesse for nogle af de historiske kort og beskrivelser- i anledning af 95- året?? Der var nogen interesse for genoptryk. Bestyrelsen tager det op.

Nabohjælp – Er der interesse blandt medlemmerne for en organisering? Hvis interesse, så mail eller skriv til bestyrelsen.

Derefter sluttede generalforsamlingen. ( Den nye bestyrelse mødtes lige efter for at aftale mødedato og for at rydde op. Pludselig slukkedes alt lys på hele skolen!! Takket være en i-phone med indbygget lommelygte, lykkedes det bestyrelsen at komme ud og hjem!!)

                                                                                             Ref. HT