Til grundejerne

 

Bestyrelsen ønsker at minde om en række praktiske forhold:

 

  • Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingens dagsorden er den 31. december hvert år. Forslag kan afleveres til bestyrelsen.

 

  • Bestyrelsen anmoder alle om, dels at I omgående kontakter os ved ikke-annoncerede gravearbejder og dels om at notere navn og evt. telefonnummer på det firma, som udfører gravearbejdet. Hvis der efterfølgende ikke bliver ”ryddet op”, så har den pågældende grundejer evt. bestyrelsen mulighed for at kontakte firmaet.

 

  • Bestyrelsen anmoder også om, at I snarest kontakter os ved skader på veje og fortove forårsaget af tung trafik. Det er vigtigt, at I noterer nummer og eventuelle firmanavne på ”synderne”.

 

  • Den enkelte grundejer er ansvarlig for at udbedre skader på fortov. Bestyrelsen kan eventuelt hjælpe med kontakt til NCC. Vi har en kontrakt med NCC om vedligehold af vore private fællesveje, dog ikke for den nordlige del af Italiensvej.

 

  • Husk at beskære/klippe hække og træer ud mod fortov og el-/telefonpæle samt jævnligt fjerne græs og ukrudt på vore fortove. Foreningen har anskaffet en ukrudtsbrænder, som er placeret hos Henrik Taarnby, Italiensvej 52. Kontakt Henrik eller Lauritz Holdø, Marsalavej 3 for at låne brænderen. Bestyrelsen har tidligere omdelt en meddelelse vedr. lån af brænder.

 

  • Foreningen har et stillads, stiger, split, ukrudtsbrænder og andet, der gratis udlånes for en begrænset periode. Vi henviser til den tidligere omdelte oversigt.

 

  • Det er den enkelte grundejers opgave at rydde sne på fortov og til midten af de private fællesveje. Kommunen kan ved manglende snerydning rydde fortov og vej for grundejernes regning. Det er bestyrelsens indtryk, at vi holder veje og fortove godt ryddet for sne og is.

 

  • Bestyrelsen gentager anbefalingen vedr. forsikring af skader på stikledning fra bolig til hovedledning. Det er den enkelte grundejer, som dækker udgifterne til reparation og vedligehold af denne stikledning.

 

  • Du må ikke standse eller parkere på fortove i Københavns Kommune med mindre der er afmærket hertil. Der er tidligere givet bøder i vort lokalområde.

 

 

  • Vi henviser til Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) for en række gode informationer til os grundejere, jf. hjemmesiden www.sundbygf.dk eller tlf. nr. 32590315.


 

Formandens beretning for 2013

 

Veje

 

 

Vedligehold af vore veje og fortove

 

Som bekendt har vor forening indgået en 20-årig kontrakt med NCC om ny vejbane og vedligehold af vore private fællesveje (dog ikke den nordlige del af Italiensvej).

 

Fortovene på de private fællesveje er nu i den stand, som vor forening har vedtaget og vi afdrager udgiften hertil over en periode på 10 år til en rente på 7 %. Bemærk, at det fremover er den enkelte grundejer, som er ansvarlig (også økonomisk) for fortovenes stand herunder bekæmpelse af ukrudt.

 

DONG er i gang med at nedgrave el-ledningerne i Storkøbenhavn. Der har efter vore oplysninger været ringe reetablering af fortove i Brønshøj og Nordvest-kvarteret. Da vi i sin tid kontaktede Københavns Kommune vedr. en udsættelse af påbuddet ang. vore veje og fortove var dette et af de argumenter, som blev fremført for en udsættelse. Vi fik som bekendt ikke den udsættelse.

 

Nu har DONG varslet jordlægning af elkabler i vort område. Vi må forvente/forlange, at en reetablering sker i en stand svarende til vore nye fortove. Bestyrelsen følger udviklingen og henstiller, at de grundejere, som bliver berørt af jordlægningen, nøje kontrollerer kvaliteten af selve reetableringen.

 

 

Andet om vore veje

 

Foreningen har i 2013 betalt i alt 224.439,58 kr. til vore veje. Beløbet dækker et afdrag på 168.468,75 kr. til de renoverede fortove. Til afdrag på den 20-årige vejkontrakt med NCC har vi betalt 35.033.50 kr. og 2.187,33 kr. til rensning af regnvandsbrønde.

 

Foreningens budget indeholder en post på 5.000 kr. årligt til vedligehold af den nordlige del af Italiensvej. Bestyrelsen har i 2013 brugt 18.750 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kørebanen. Det nuværende slidlag blev lagt af kommunen inden denne overdrog vejen som privat fællesvej til G/F Rugbakken og vor forening for ca. 15 år siden. Slidlaget revner nu mere end tidligere og vi må overveje det fremtidige vedligehold.

 

 

Bestyrelsen ønsker at sikre de elever og andre, som skal krydse Italiensvej og bruger vore veje til og fra Skolen ved Sundet. Kommunen har etableret en sikring i krydset Engvej/Samosvej. Bestyrelsen arbejder på at få etableret en lignede løsning på Italiensvej/Marsalavej.

 

Vi har to gange kontaktet Skolen ved Sundet uden at få svar og er nu gået i dialog med vore naboforeninger G/F Rugbakken og G/F Landlyst. Vi deler tre veje med G/F Landlyst og dele af den nordlige Italiensvej med G/F Rugbakken.

 

 

Økonomi

 

Foreningens regnskabsmæssige formue (egenkapital) udgør 43.566,92 kr. ultimo 2013. Dette er en nedgang på 32.533,28 kr. fra ultimo 2012. Med det nuværende kontingent bruger foreningen flere penge end vi har indtægter. Nedgangen er større end budgetteret, først og fremmest fordi vi i 2013 brugte flere penge til vedligehold af den nordlige del af Italiensvej.

 

Foreningen har betalt 86.392,22 kr. i renteudgifter i 2013. Hver grundejer kan derfor fratrække 1.727,84 kr. på selvangivelsen for 2013.

 

Kontingentet for 2014 skal være indbetalt senest den 30. april i år for at dække vore afdrag til NCC i maj måned. Det er nødvendigt at alle overholder betalingsfristen.

 

 

Sommerfest

 

Sommerfesten sammen med Landlyst blev desværre heller ikke til noget i 2013. Bestyrelsen efterlyser grundejere, som ønsker at bidrage til det praktiske i forbindelse med dette arrangement. Interesserede kan kontakte bestyrelsen.

 

 

Andet

 

Bestyrelsen har i 2013 omdelt tre nyhedsbreve med forskellige praktiske oplysninger. 

 

 

25. januar 2014, Lauritz Holdø