Afholdt på Skolen ved Sundet

Mandag 26.2.2007 kl. 19.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling for G/F Fredenshøj på Skolen ved Sundet.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab for 2006

4.     Budget for 2007

5.     Fastsættelse af kontingent for 2007

6.     Indkomne forslag

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.      Valg af revisor

9.     Eventuelt

Der var 12 stemmeberettigede parceller mødt op.

Efter en kort velkomst af formand Lauritz Holdø gik vi videre til dagsordenen.

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Kurt Roland Andersen som dirigent, ingen andre forslag Kurt valgt med klapsalver, og kunne konstaterer at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og også beslutningsdygtigt.

Ad 2. Formandens beretning er vedlagt - og blev godkendt af generalforsamlingen.

Noter: tak til Kirsten for lån af lokale på skolen

Breve fra Parcelhusejernes landforening (PL) + brev til vej og park vedlagt dette referat.

Ad. 3. Frank Fristrøm gennemgik regnskabet for 2006 - udsendt sammen med indkaldelsen.

En enkelt kommentar: Vi mangler stadig at modtage en regning for udført vejarbejde Frank har rykket firmaet en del gange.

Ellers blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer

Ad 4. Budget for 2007 er på linje med regnskabet for 2006 - godkendt

Ad. 5. Kontingentet er uændret på 1000,00 kr. årligt - også godkendt

Ad 6. Ingen indkomne forslag - venligst bemærk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 31.12.

Ad 7. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer, Jeanette Houldcraft, Peter Jensen og Frank Fristrøm ønskede genvalg - og blev valgt

Der var også genvalg til de 2 suppleanter: Kenneth Hansson og Claus Rantzau

Ad. 8 Finn Rützow genvalgt som revisor

Ad. 9 Eventuelt blev det største punkt på dagsordenen

Venligst se vedlagte skriv vedr. sommerfest, giv Claus et uforpligtende praj.

Påtale om manglende snerydning hjørnegrunden Mantuavej/Italiensvej + påtale om havesten på fortovet - bestyrelsen kontakter vedkommende grundejer.

Vores nabo grundejerforening Landlyst har fået påbud om at 'ordne' Samosvej fra Vej og Park, dette på trods af at der er sat projekter i gang om en samlet løsning, da alle vore veje belastes af trafik til og fra Skolen ved Sundet.  Formand Lauritz er i løbende kontakt med Landlyst om emnet.

Fastelavnsfesten for både Landlyst og Fredenshøj var igen i år en succes - cirka 90 deltager.

Liste over bestyrelsesmedlemmer + redskaber vedlagt referatet.

 

Kl. 20.30. var dagsordenen udtømt, og efter en kort rygepause (udenfor selvfølgelig) blev der serveret smørrebrød med drikkelse