Kære grundejere

I 2005 er der "sket noget" i vor forening. En række sager er sat i gang eller afsluttet. Dog har vi måttet konstatere, at de sager, hvor kommunen er direkte involveret, fortsat hænger i "den løse luft".

Veje

Livornovej

Hullerne ved regnvandsbrøndene først for på Livornovej har været et uløst problem i temmelig mange år. Videooptagelser har påvist brud på begge stikledninger fra brøndene til hovedkloakken. I februar 2005 fik vi aftalt et vejsyn med repræsentanter fra Vej & Park og Københavns Energi (KE). Efter en del korrespondance accepterede KE at bidrage med 50 % op til 50.000 kr. ink!. moms til reparation af hullerne. Det er forudsætning herfor, at foreningen står som bygherre for dette arbejde.

Bestyrelsen har ikke de nødvendige forudsætninger for at påtage sig dette arbejde. Bestyrelsen kontaktede derfor advokat Preben Dickow for dels at få KE til at stå for renoveringen og dels for at få foretaget et syn og skøn. KE afslog i brev af 14. november 2005 at stå for renoveringen. Dog gav KE tilsagn om at evt. bidrage med mere end 50.000 kr. hvis det mest fordelagtige tilbud overskrider dette beløb. Bestyrelsen har herefter bedt advokaten om at være bygherre.

Advokaten har primo december anmodet 2 kloakmestre om at give tilbud eller et præcist overslag over, hvad det vil koste at blotlægge skaderne, således at foreningen sammen med KE kan foretage en besigtigelse af skaderne. Herefter kan det formentlig gives et tilbud på den samlede renovering. På bestyrelsens foranledning har advokaten rykket de 2 kloakmestre for et svar. Bestyrelsen forventer, at arbejdet vil være afsluttet i løbet af 2006.

Paduavej, Ravennavej og vore øvrige veje

Vi har ventet længe på vor asfaltmand, helt siden efteråret 2004. Efter flere henvendelser blev Paduavej og Ravennavej asfalteret og opmærket. Arbejdet blev udført til bestyrelsens tilfredshed og dette gælder også for de efterfølgende "lapperi" på vore øvrige veje.

Bestyrelsen har planer om en omfattende renovering af vore veje. Denne renovering bør ske i sammenhæng med kommunens planer om regulering af trafikken til og fra Skolen ved Sundet, mere herom senere, renovering af hovedkloakker og gerne i samarbejde med Landlyst for at opnå det bedste og billigste resultat. Derfor har en samlet renovering af foreningens veje været sat på vågeblus i 2005.

Kommunen har langt om længe asfalteret den sydlige del af Italiensvej. Kommunen har ikke kontaktet bestyrelsen om en evt. ændring af status for Italiensvej; den nordlige del af Italiensvej fik status som privat fællesvej efter renoveringen. Bestyrelsen forventer, at såfremt Italiensvej ikke bliver genåbnet, så får også den sydlige del af Italiensvej status som privat fællesvej. I så tilfælde vil bestyrelsen forsøge, at få omgjort denne beslutning.

Andet om vore veje

Kommune Teknik København tilbyder ikke længere rensning af vejbrønde til private grundejerforeninger. Bestyrelsen har derfor accepteret et tilbud fra Leif M Jensen A/S på 41 kr. pr. brønd ved en årlig rensning. LMJ har tidligere udført brøndrensningen på vegne af KTK. Ved rensningen sidste år kunne LMJ ikke komme til en brønd på Livornovej.

Kommunen har igen sendt en brochure til bestyrelsen, hvoraf det fremgår, at det er den enkelte grundejers pligt at rydde sne på fortov og til midten af de private fællesveje. Kommunen kan ved manglende snerydning rydde fortov og vej for grundejernes regning. Det er bestyrelsens indtryk, at vi generelt holder veje og fortove godt ryddet for sne og is.

Forsøg med regulering af trafikken til og fra Skolen ved Sundet

Der er ikke sket ret meget siden den forrige generalforsamling. Enkelte hastigheds­regulerende skilte er sat op af kommunen uden at vi først blev orienteret herom. Forslaget til regulering er det samme som blev forelagt og vedtaget på generalforsamlingen i 2003. Generalforsamlingen gav den gang bestyrelsen mandat til at gå videre med forslaget indenfor en økonomisk ramme for foreningen på i alt ca. 33.000 kr. til at deltage i det etårige forsøg. Bestyrelserne for Fredenshøj og Landlyst henvendte sig til skolebestyrelsen, som oplyste at kommunen ikke havde midlerne til at iværksætte forsøget i 2005.

Bestyrelsen deltog i et møde på Skolen ved Sundet den 23. november 2005. I mødet deltog grundejerforeninger syd for skolen, som frygter, at skoletrafikken ved en regulering nord for skolen vil flytte sig til sydsiden. Dog var der enighed om at fortsætte med de oprindelige planer.

Vej & Park virkede dårligt forberedt til mødet og kunne ikke komme med en udmelding før de politiske aftaler for 2006 er på plads. På mødet blev der aftalt, at Vej & Park skal stå for selve arbejdet og at Vej & Park vender tilbage med priser mv. Dog har bestyrelsen pt. intet hørt fra Vej & Park eller fra skolebestyrelsen.

Økonomi

Selvom vi har renoveret Paduavej og Ravennavej, så har foreningen en formue på ca. 135.707,27 kr. ultimo 2005. På denne baggrund indstiller bestyrelsen et uændret kontingent på 1.000 kr. for 2006. Vi må forvente kommende større udgifter til reparationer af vore veje. Inden vi går i gang med sådanne reparationer, så agter vi at kontakte kommunen vedr. en fordeling af udgifterne til vedligehold af skolevejerne.

Sommerfest og fastelavn

Sommerfesten blev desværre heller ikke til noget i 2005. Bestyrelsen efterlyser ildsjæle ti at stå for dette arrangement. I kan kontakte bestyrelsen, f.eks. Claus Rantzau, Italiensvej 48. Det har traditionelt været vor grundejerforening, som har arrangeret sommerfesten o~ Landlyst, som står for fastelavnsfesten. Fastelavnsfesten sidste år var meget vellykket.

Andet

Bestyrelsen har som vedtaget anskaffet en bærbar computer til referatskrivning mv. til er pris på 6566,10 kr.

En henvendelse til SundbyNet har ikke ført til resultater.

SGF har både forskellige forsikringstilbud og en oversigt vedr. "Godt håndværk", jf. hjemmesiden www.sundbyqf.dk eller tlf.nr.  32590315.

 

15 marts 2006. Lauritz Holdø