Tilstede: 13 stemmeberettigede ud af 50, og 14 fremmødte.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kurt Andersen som dirigent. Kurt Andersen takkede for valget, og konstaterede, at der var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Se vedlagte beretning.

Kommentarer

Der var en enkelt grundejer, der muligvis er interesseret, sammen med sine naboer fra landlyst, i at arrangere sommerfest.

En enkel grundejer udtrykte bekymring om det økonomisk kan løbe rundt, med det pågældende beløb der er til rådighed, når vejene skal renoveres, var det ikke en ide at spare op på forhånd?

Svar: på nuværende tidspunkt, ved vi ikke hvor meget der skal bruges, eller hvornår vejene skal renoveres. Bestyrelsen skal have undersøgt forskellige muligheder for finansiering, m.m., og har derfor valgt at bibeholde det nuværende kontingent.

Kommentar: Er HUR blevet kontaktet mht. buskørsel på vores vej?

Svar: ikke så længe at vores del af Italiensvej ikke er blevet privatfællesvej .

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab 2005.

Der er brugt meget lidt sidste år, men bestyrelsen er tilfredse med det udførte arbejde.

Der var ingen yderligere kommentarer.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2006.

Der skal bruges penge på advokaten, i forbindelse med Livornovej, og evt. bump på skolevejen.

Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentar.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret.

Der blev snakket frem og tilbage om det er muligt at låne penge som grundejerforening. Det er muligt, i så fald er det et banklån vi er ude i, og det betyder nødvendigvis ikke at kontingentet skal stige. Men det er noget som bestyrelsen undersøger nærmere, såfremt det bliver aktuelt.

Det blev vedtaget at kontingentet forbliver uændret.

6. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag, udover at hvis man ønsker det, kan man få tilsendt generalforsamlingsreferatet på mail. Ved at sende en mail til Jeanette Houlcroft, med navn, adresse og e-mailadresse, kan man i fremtiden få sendt referatet på e-mail.

7. Valg til bestyrelsen.

På valg er formand Lauritz Holdø, og bestyrelsesmedlem Kurt Andersen. Begge ønsker genvalg.

Begge blev genvalgt.

På valg som suppleant er Kenneth Hansson, ønsker genvalg, og blev genvalgt. 2.suppleant ønskes/søges.

Claus Rantzau meldte sig, og blev valgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er Henrik Tårnby, som ønsker genvalg, og blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Ekspert gennemgang af vejene? Er det en mulighed?

Spørgsmålet blev stillet med henblik på at det ville give et bedre indblik og mulighed for en mere kvalificeret diskussion omkring kontingentpolitikken.

Svar: vores veje er i rimelig god stand, og bliver gennemgået med vores vej mand.

Mangelfuld snerydning på Italiensvej, kommunen er meget sent ude, kan/vil bestyrelsen henvende sig til kommunen.

Italiensvej foreslås åben igen, og der er sat en høring i gang, i morgen den 28. februar er det sidste chance for at give sin mening til kende overfor vej og park.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Referent: Jeanette Houldcroft