G/F Fredenshøj

Ekstraordinær generalforsamling d. 11. april.  2016

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens forslag til nye vedtægter


1) Valg af dirigent

Formanden Kenneth Majkjær Mikkelsen ( KM ) bød velkommen.

Der var ingen kandidater til posten som dirigent, hvorfor foreslog  KM  sig selv.

KM blev valgt til dirigent.

KM konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt

Tilstede var 20 stemmeberettigede heraf 4 skriftlige fuldmagter.

KM forklarede, at der skulle være mindst 14 stemmer for at kunne vedtage bestyrelsens forslag om nye vedtægter, da vedtægterne kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for.


2) Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

KM gennemgik de foreslåede vedtægter, herunder hvilke ændringer der var foretaget i forhold til de eksisterende vedtægter.

Efter en drøftelse omkring afsnittet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at ændre § 7 1. afsnit i de foreslåede vedtægter med de eksisterende vedtægter § 7 afsnit 9, 10 og 11 for at tydeliggøre indholdet i paragraffen.

”Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen eller når mindst 15 medlemmer stiller skriftligt forlangende derom til bestyrelsen. 

Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må skriftligt motiveres og indgives samtidig med begæring om dens afholdelse.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om emnerne. Kun forslag, der er nævnt i indkaldelsen, kan komme til behandling og afgørelse på den ekstraordinære generalforsamling.”

Efter en drøftelse blev det ligeledes besluttet at erstatte sidste linje i § 11 1. afsnit 

“Ved køb, pantsætning eller salg…… ” med ordene   ”Ved låneoptagelser eller køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves en general forsamlingsbeslutning”.

Forslaget blev med ovenstående præciseringer enstemmigt vedtaget.

-------------------------------------

Referent: Lotte Østergaard

Referatet er godkendt af bestyrelsen og dirigenten.

 

 

G/F Fredenshøj
Referat fra ordinær generalforsamling d. 29. februar 2016

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab for 2015
4) Budget for 2016
5) Fastsættelse af kontingent for 2016
6) Indkomne forslag – herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7) Valg
    A. Valg af formand (Kenneth genopstiller)
    B.1. Et bestyrelsesmedlem (Jessie genopstiller ikke)
    B.1. Bestyrelsesmedlem (Henrik fratræder)
    C. 2 suppleanter (Kandidater haves)
8) Valg af revisor (Niels Mazanti genopstiller)
9) Evt.

1) Valg af dirigent
Formanden Kenneth Majkjær Mikkelsen (KM) bød velkommen.
KM beklagede at bestyrelsens forslag til dirigent desværre var forhindret i fremmøde pga. sygdom.
Da der i forsamlingen ikke meldte sig en alternativ kandidat til posten foreslog KM sig selv.
KM blev valgt til dirigent.
KM konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt
Tilstede var 17 stemmeberettigede plus 3 skriftlige fuldmagter.
KM konstaterede, at antallet af stemmeberettigede ikke kvalificerede til at stemme om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring (34 stemmeberettigede var minimum), hvorfor forslaget blev taget af dagsordenen.
Der vil i nær fremtid blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændring som eneste punkt.
KM anmodede forsamlingen om, at forslaget i stedet blev et orienteringspunkt under pkt. 9 Evt.
Dette godkendtes.
KM takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Henrik og Jessie for samarbejdet.

2) Formandens beretning
KM gennemgik formandens beretning. Den vedlægges og omdeles sammen med dette referat.
Et medlem gjorde opmærksom på, at med revision af GF- vedtægter og indførelsen af dispositionsreglen - en ordning med banken, hvor kasserer eller formand kan hæve penge - kunne være problematisk, selvom foreningen er dækket af en underslæbsforsikring.  Medlemmet kendte til et eksempel, hvor forsikringsselskabet vægrede sig ved at betale erstatning ved underslæb.
Et medlem på Fredenshøj Allé gjorde opmærksom på en dårlig asfaltering ved indkørslen til sin grund. Skaden skulle være opstået i forbindelse med nedgravning af de nye lygtepæle.
Et medlem klagede over, at asfalten ved hans grund på hjørnet af Italiensvej og Ravennavej efterhånden var et stort lapperi.
KM svarede til første medlem, at bestyrelsen ville drøfte og undersøge problematikken nærmere på kommende bestyrelsesmøde
KM svarede generelt omkring problemer med asfalteringen at bestyrelsen ville besigtige vejene på ny. 
KM påpegede,
a) at der har været 2 opgravninger siden vi fik ny asfalt pga. kabelnedlægninger (Dong) og nu nye lygtepæle (Hofor). Overdragelsesforretningen fra Dong om kabelnedlæggelserne er endnu ikke afsluttet. Foreningen har protesteret overfor kommunen mod den dårlige koordinering.
b) Selvom foreningen har krævet, og er blevet stillet i udsigt, at alt skulle genetableres til samme stand som inden opgravningerne, må vi være realistiske og erkende, at det aldrig bliver aldrig som før. Alternativet: total ny asfalt over det hele er ikke realistisk.

Et medlem roste kassereren for at forhandle sig frem til en lavere rente til NCC.
Formandens beretning godkendtes enstemmigt.

3) Regnskab for 2015
Kassereren Ian fremlagde regnskabet.
Ingen kommentarer.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.

4) Budget for 2016
Ian fremlagde budgetforslaget. Bestyrelsen anbefalede, at vi fastholder kontingent for kommende år.
Budgettet godkendtes enstemmigt

5) Fastsættelse af kontingent for 2016
Kontingent fastholdes for 2016: 4.500 kroner.

6) Indkomne forslag – herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Punktet kan ikke behandles på grund af for få fremmødte (læs under punkt 1).

7) Valg
Valg af formand: KM genvalgtes som formand
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Fredrik Petersson, Italiensvej 60
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: Lotte Østergaard, Italiensvej 62
Som suppleanter valgtes Henrik Taarnby og Jessie Nielsen

8) Valg af revisor:
Genvalg af Niels Mazanti

9) Evt.   
Henrik T (HT): Foreningens fælles anskaffelser:
Stillads: Findes hos Lauritz Holdø, Marsalavej 3
13 m stige: Findes hos Henrik Taarnby, Italiensvej 52
Ukrudtsbrænder: ditto
Kloakrensere: ditto
4 m stige findes hos Kurt, Italiensvej 44
HT bemærkede, at halvdelen af 13 m stigen var blevet lånt uden at give meddelelse derom.
HT vil derfor udarbejde et sæt regler for udlån af de 3 effekter, som befinder sig hos ham. Udgangspunktet bliver, at man enten henvender sig personligt, eller lægger en seddel i brevkassen. (Med navn og en ca. tidshorisont over hvor længe, man ønsker at låne effekten).

Parkeringsproblemerne på Italiensvej blev drøftet. Specielt ferierejsende, som parkerer i ugevis, er et stort problem. Problemet bliver ikke mindre af, at kommunen (forsøgsvis) vil lave 3-timers parkeringszoner på en stor strækning fra området omkring Lergravsparken helt hen til Palermovej. Det blev nævnt, at hvis vi også får 3-timers parkering på Italiensvej, vil ferierejsende måske parkere på vore private fællesveje. Et emne som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Kommunen er klar over problemerne, idet bestyrelsen har svaret på en henvendelse fra samme.

Et medlem nævnte cyklende trafikanter mod ensretningen som et stigende og stort trafiksikkerhedsproblem.
Forslag: Undertavle til ”indkørsel forbudt-skiltet”: ”Gælder også cyklister!”

Et samarbejde på tværs af grundejerforeningerne foresloges. Bestyrelsen modtager gerne andre ideer til løsninger herpå.

KM gennemgik derefter bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter.
Flere medlemmer efterlyste et mere forståeligt sprog i det nye vedtægtsforslag.  Derudover var der en række konkrete forslag til ændringer:
§4 nederste afsnit på side 1: Formuleringen i de første 2 linjer er noget uforståelig for almindelige mennesker, sikkert fordi det er juridisk sprog.
I linje 4 i samme afsnit skulle 'og belysning' i øvrigt fjernes iflg. Kenneth, da det ikke er tilfældet i dag.
§6 under punkt 3 skal 'forlægges' ændres til 'forelægges'.
Ang.§8 i linje 6 hvad betyder? 'Denne indførelse er fuldt bevisende' 
Ang.§11 om dispositionsreglen blev det anfægtet, at ordlyden skulle ændres fra de nuværende vedtægter (§9), der fastslår, 'Af foreningens bankbeholdning kan kun disponeres af kassereren SAMMEN (min fremhævning) med formanden eller et bestyrelsesmedlem.' til forslagets 'Formanden kan disponere alene over foreningens konto.'
Ang.§14 i andet afsnit linje 2. Hvorfor er der indføjet ”kan” foran ”indkaldes', som erstatter ”indvarslet”.
Ang. ordensbestemmelser linje 1 blev det foreslået at ordet' forulemper' erstattes med 'skaber gener for'.
Bestyrelsen vil se på ordlyden.

Til sidst takkede KM for god ro og orden. Mødet hævedes.

Ref. Jessie og Henrik T

Bilag:

Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent pr. best. møde den 7. marts 2016.

Referat fra generalforsamling, 23. februar 2015, Grundejerforeningen Fredenshøj


Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab for 2014

4) Budget for 2015 (behandles efter vi har behandlet punkt 5)

5) Fastsættelse af kontingent for 2015 (punktet tages før punkt 4)

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af formand: Lauritz Holdø vælger at fratræde efter 11 år på posten.
Valg af kasserer: Peter Jensen genopstiller ikke
Valg af 2 suppleanter

8) Valg af revisor.
Finn Rützou er på valg

9) Evt.
 

1) Valg af Dirigent

Generalforsamlingen starter med at formand Lauritz Holdø byder velkommen. Han foreslår på bestyrelsens vegne Kenneth Majkjær Mikkelsen som dirigent.

Kenneth vælges af generalforsamlingen som dirigent.

Kenneth starter med at konstatere at generalforsamlingen er indkaldt efter vores vedtægter og dermed kan vi starte. Henrik Taarnby og Jessie Nielsen skriver referat.

Fremmødte: i alt er 14 stemmeberettigede tilstede (ud af 50 mulige).

Liste går rundt ved bordene, så navn og mailadresser kan blive tilføjet/ revideret.

2) Formandens beretning

Der er ingen kommentarer. Beretning godkendes!

Generalforsamlingen takker Lauritz Holdø for hans flotte arbejde, og bestyrelsen overrækker en flaske champagne, chokolade, diplom og applaus.

3) Regnskab for 2014

Regnskabet gennemgås af Lauritz, da Peter Jensen ikke kunne være til stede i dag. Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet og det godkendes enstemmigt.

Bestyrelsen takker Peter Jensen for hans flotte arbejde gennem mange år.

4) Fastsættelse af kontingent for 2015

Fastsættelse af kontingent. I stedet for at forhøjelsen fra 4.000 kr. til 4.500 kr. først sker i 2016 stemmer vi om bestyrelsens forslag om, at forhøjelsen sker allerede i år. Forslaget vedtages enstemmigt.

5) Budget for 2015

Budget for 2015 gennemgås af Lauritz. Ingen indsigelser og det godkendes enstemmigt.

6) Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag er indkommet fra medlemmerne.

7) Valg til Bestyrelsen

Kenneth Majkjær Mikkelsen, Italiensvej 56, vælges til formand, da Lauritz vælger at udtræde fra bestyrelsen. Ingen andre stiller op.

Kasserer skal vælges - og det bliver Ian Schlottmann, Mantuavej 8.

Herefter mangler en person til posten som ordinær bestyrelsesmedlem. Alexander Jockers, Marsalavej 8 stiller op til posten og vælges ved applaus.

Som suppleanter til Bestyrelsen opstilles Fredrik Pettersson, Italiensvej 60 og Claus Rantzau, Italiensvej 48. Begge vælges ved applaus.

8) Intern revisor
Finn Rützou er på valg og bliver genvalgt ved applaus.

9) Eventuelt

Henrik Taarnby fremlægger to punkter:

A) Konkurrencen om logo for vores grundejerforening.

Bestyrelsen har modtaget et forslag, som fremstår som en grafisk ide. Bestyrelsen vil se på, om dette input kan bruges i et fremtidigt logo.

B) Orientering fra trafikudvalget. v/ Henrik Taarnby.

Ved generalforsamlingen i 2014 besluttedes at nedsætte et ”trafikudvalget” bestående af interesserede medlemmer plus et medlem af bestyrelsen. Desuden besluttedes at iværksætte en trafiktælling af den nordlige del af Italiensvej (den ensrettede del fra Engvej til Backersvej). Dette skulle ske i samarbejde med G/F Rugbakken. Formålet var en begrænsning af uvedkommende trafik på vejen, som har status som privat fællesvej. Der er gennemført en underskriftindsamling for at sætte dette projekt i gang (2/3 af de berørte boligejere skal godkende en ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at få foretaget en trafiktælling).

Nogle opklarende spørgsmål til de relevante myndigheder i KK resulterede i nogle svar, der tydelig viste, at det er kommunen, der tolker lovgivningen: Langtidsparkering i forbindelse med metroen anses som lokal trafik, trafik til og fra institutionerne (Skolen ved Sundet, Friluftsskolen og Livornoparken) anses som lokal trafik. Og Lokal trafik tælles ikke med i en vurdering af trafikken.

Bestyrelsen vedtog at trække sig fra projektet, idet vi anså det for spild af penge. Rugbakken vil fortsat have en trafiktælling. De har derfor fået lov til at ”låne” vores underskrifter - da en måling fra Engvej til Backersvej under alle omstændigheder er fornuftig. Hvis trafiktællingen gennemføres, og kommunen tvinges til at gennemføre trafikregulerende foranstaltninger, kan man sige, at vi kører lidt på friløb!

Der er afholdt 5 møder i trafikudvalget, heraf et med repræsentant fra vores naboforening G/F Landlyst.

I Trafikudvalget er der enighed om, at: Krydset Italiensvej/ Marsalavej er et sikkerhedsmæssigt problem, da skolebørn med og uden cykel dagligt krydser, og mange bilister kører alt for hurtigt på Italiensvej.

Generelt ønskes nedsat hastighed på Italiensvej til 40 km/t, samt en hævning af vejbanen m.m. i Krydset (a la på Engvej). Ligeledes er der enighed om, at: vore private fællesveje skulle sikres ved en nedsættelse fra 40 til 30 km/t.

Da dette i sig selv ikke hjælper er det nødvendigt med vejbump. Der arbejdes videre med en model, med 3 pr. vej (Mantuavej, Marsalavej, Livornovej) plus 1 på Fredenshøj Allé.

Vi har kontakt med skolebestyrelsen på SvS. Repræsentanter oplyser, at man er interesserede i at støtte vore forslag. Pt. har det ikke været muligt at få taletid til deres møder, men repræsentanter vil jævnligt blive orienteret af vores trafikudvalg.

Der er en særlig problematik på Fredenshøj Allé: Forældre til børn i daginstitutionerne parkerer og sætter børn af/henter på vejen i stedet for at bruge parkeringen på Backersvej. Vi ønsker at fjerne/begrænse denne mulighed ved a) opstilling af skilt med ”legegade”.  b) henstille til institutionerne om at orientere forældrene. Et vejbump vil også gavne.

Vi har haft en repræsentant ude fra et firma, som laver plastik-vejbump. Der er ingen garanti for, hvor længe de holder. Prisen er ca. det halve af reelle vejbump. Trafikudvalget blev enige om at arbejde videre på reelle vejbump.

Vi har kontakt med lokaludvalget for Sundby Øst med henblik på skolebørns sikkerhed. Udvalget har visse økonomiske midler. Vi afventer svar.

Vi har aftalt en kontakt til lokalpressen mht. det farlige kryds.

Trafikudvalget har også beskæftiget sig med det økonomiske aspekt. Vi mener og håber, at vi kan forhandle os frem til en god løsning med kommunen i.fm. sikring af krydset Marsalavej/Italiensvej/Genuavej som er en kommunal opgave.
Desuden er det trafikudvalgets holdning, at vejbump m.m. bør deles mellem kommunen og de to foreninger.

En henvendelse til SvS angående omlægning af liftbustrafikken venter vi svar på.

Pt. er der mange løse ender, som skal på plads inden en færdig løsningsmodel kan vedtages på en generalforsamling. Og vores naboer G/F Landlyst skal også godkende en sådan!

Men trafikudvalget arbejder troligt videre.
I det store projekt prioriterer vi sikring af krydset, som det første.

Dirigenten Kenneth afslutter generalforsamlingen, og takker for god ro og orden.

H.T. og J.N.

        

Ordinær generalforsamling i G/F Fredenshøj. Den 24. februar 2014.

Formanden bød velkommen og anbefalede kassereren Peter som ordstyrer.

Pkt. 1.Peter takkede for valget og erklærede indkaldelsen lovlig varslet. Efter en præsentationsrunde konstateredes at 20 stemmeberettiget var mødt op til generalforsamlingen. Bød nye medlemmer velkommen.

Han gav derefter formanden ordet.

Pkt. 2  Formandens beretning.

Formanden berettede, hvad der var hændt i 2013.

Spørgsmål til beretningen: Hvordan  er situationen m.h. t. indbrud her i vores område? Svar: Ikke mange de sidste år ( I forhold til for 5-7 år siden)

Spørgsmål: Er vi medlem af den landsdækkende paraplyorganisation? Svar: Nej, vi er medlem af Sundbyernes grundejerforening og Grundejer.dk.

Derefter godkendtes formandens beretning enstemmigt.

Pkt. 3 Regnskab for 2013.

Kassereren gennemgik det, med indkaldelsen, udsendte regnskab.

Ingen kommentarer. Regnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4. Indkomne forslag, herunder bestyrelses forslag.

Bestyrelsens forslag om trafikregulering i vores område.

Henrik fra bestyrelsen fremlagde tanker og ideer i processen indtil nu.

En livlig diskussion fulgte.

Der fremkom adskellige forslag og bemærkninger: Et ønske om at holde de forskellige hensigter adskilt:

Foreningens ønske om mindre trafik, ønsket om sænket hastighed, ”vore” børns sikkerhed, skolebørnenes sikkerhed.

Det blev nævnt, at skolen selv- incl. skolebestyrelsen, på eget initiativ, har en  agenda m.h.t. forældrekørsel til og fra skolen. Der var dog enighed om at det var mærkeligt, at vi ikke havde fået svar på vores to skriftlige henvendelser til skolen og skolebestyrelsen.

Bestyrelsen ønskede en accept af, at måtte arbejde videre med den overordnede trafikplan.

Generalforsamlingen godkendte ønsket om at arbejde videre med planerne. M.h.t. Trafiktællingen på Italiensvej, godkendtes, at den kunne sættes i værk, når det var muligt

 

Et medlem havde gjort opmærksom på, at Fredenshøj Alle ikke var nævnt i vores plan. Det blev tilføjet planen.

Et medlem havde et konkret forslag om at søge om yderligere nedsættelse af farten på vore private fællesveje og vejbump på samme.

Diskussionen afspejlede de mange løse ender og resulterede i et konkret forslag: Generalforsamlingen skulle nedsætte et arbejdsudvalg , som skulle fortsætte arbejdet incl. kontakten til Landlyst og Rugbakken og  myndighederne.

Udvalget  skulle referere til bestyrelsen, som jo er juridisk ansvarlig.

Det godkendtes at et arbejdsudvalg blev nedsat.

Udvalget består af: Henrik T ( fra bestyrelsen), Finn  ( Italiensvej 50), Henrik B ( Italiensvej 33), Bjarne   (Fredenshøj Alle 8) Alexander ( Marsalavej 8) og Mikael (Livornovej 5)

Indkaldelse snarest.

Pkt. 5 og 6. Budget for 2014 og kontingent for 2014.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 4000 kr, idet foreningen stadig har en buffer. Det er derimod af stor vigtighed, at kontingentet betales inden 1. april, idet vi, som bekendt, har nogle store afdrag, som skal falde senest 1. maj (Fortov og kantsten). Dog: Ved større udgifter i 2014 f.ex i  forb. med trafikregulering, bliver det nødvendigt at indkalde til extraordinær generalforsamling. Obs. Husk at renteudgifter kan skrives på selvangivelsen!!

Budget og kontingent for 2014 godkendtes.

Pkt. 7 Valg af formand, bestyrelse medlemmer og suppleanter.

Formanden benyttede lejligheden til at takke de to afgående medlemmer, Marianne og Mikael, for et godt samarbejde.  En god rødvin til hver.

Formand Lauritz ( Marsalavej 3) genvalgt.

Nye bestyrelsesmedlemmer: Jessie (Italiensvej 44) og Kenneth (Italiensvej  56)

Nye suppleanter: Marianne og Mikael

Pkt. 8 Genvalg af revisor: Niels (Livornovej 4)

Pkt. 9. Eventuelt.

Erfaringer, om vand i kældrene, omfangsdræn, faskiner, højtvandslukke osv.,  udveksledes.

75-års tidskriftet nævntes. Er der interesse for nogle af de historiske kort og beskrivelser- i anledning af 95- året?? Der var nogen interesse for genoptryk. Bestyrelsen tager det op.

Nabohjælp – Er der interesse blandt medlemmerne for en organisering? Hvis interesse, så mail eller skriv til bestyrelsen.

Derefter sluttede generalforsamlingen. ( Den nye bestyrelse mødtes lige efter for at aftale mødedato og for at rydde op. Pludselig slukkedes alt lys på hele skolen!! Takket være en i-phone med indbygget lommelygte, lykkedes det bestyrelsen at komme ud og hjem!!)

                                                                                             Ref. HT

 

Til grundejerne

 

Bestyrelsen ønsker at minde om en række praktiske forhold:

 

  • Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingens dagsorden er den 31. december hvert år. Forslag kan afleveres til bestyrelsen.

 

  • Bestyrelsen anmoder alle om, dels at I omgående kontakter os ved ikke-annoncerede gravearbejder og dels om at notere navn og evt. telefonnummer på det firma, som udfører gravearbejdet. Hvis der efterfølgende ikke bliver ”ryddet op”, så har den pågældende grundejer evt. bestyrelsen mulighed for at kontakte firmaet.

 

  • Bestyrelsen anmoder også om, at I snarest kontakter os ved skader på veje og fortove forårsaget af tung trafik. Det er vigtigt, at I noterer nummer og eventuelle firmanavne på ”synderne”.

 

  • Den enkelte grundejer er ansvarlig for at udbedre skader på fortov. Bestyrelsen kan eventuelt hjælpe med kontakt til NCC. Vi har en kontrakt med NCC om vedligehold af vore private fællesveje, dog ikke for den nordlige del af Italiensvej.

 

  • Husk at beskære/klippe hække og træer ud mod fortov og el-/telefonpæle samt jævnligt fjerne græs og ukrudt på vore fortove. Foreningen har anskaffet en ukrudtsbrænder, som er placeret hos Henrik Taarnby, Italiensvej 52. Kontakt Henrik eller Lauritz Holdø, Marsalavej 3 for at låne brænderen. Bestyrelsen har tidligere omdelt en meddelelse vedr. lån af brænder.

 

  • Foreningen har et stillads, stiger, split, ukrudtsbrænder og andet, der gratis udlånes for en begrænset periode. Vi henviser til den tidligere omdelte oversigt.

 

  • Det er den enkelte grundejers opgave at rydde sne på fortov og til midten af de private fællesveje. Kommunen kan ved manglende snerydning rydde fortov og vej for grundejernes regning. Det er bestyrelsens indtryk, at vi holder veje og fortove godt ryddet for sne og is.

 

  • Bestyrelsen gentager anbefalingen vedr. forsikring af skader på stikledning fra bolig til hovedledning. Det er den enkelte grundejer, som dækker udgifterne til reparation og vedligehold af denne stikledning.

 

  • Du må ikke standse eller parkere på fortove i Københavns Kommune med mindre der er afmærket hertil. Der er tidligere givet bøder i vort lokalområde.

 

 

  • Vi henviser til Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF) for en række gode informationer til os grundejere, jf. hjemmesiden www.sundbygf.dk eller tlf. nr. 32590315.


 

Formandens beretning for 2013

 

Veje

 

 

Vedligehold af vore veje og fortove

 

Som bekendt har vor forening indgået en 20-årig kontrakt med NCC om ny vejbane og vedligehold af vore private fællesveje (dog ikke den nordlige del af Italiensvej).

 

Fortovene på de private fællesveje er nu i den stand, som vor forening har vedtaget og vi afdrager udgiften hertil over en periode på 10 år til en rente på 7 %. Bemærk, at det fremover er den enkelte grundejer, som er ansvarlig (også økonomisk) for fortovenes stand herunder bekæmpelse af ukrudt.

 

DONG er i gang med at nedgrave el-ledningerne i Storkøbenhavn. Der har efter vore oplysninger været ringe reetablering af fortove i Brønshøj og Nordvest-kvarteret. Da vi i sin tid kontaktede Københavns Kommune vedr. en udsættelse af påbuddet ang. vore veje og fortove var dette et af de argumenter, som blev fremført for en udsættelse. Vi fik som bekendt ikke den udsættelse.

 

Nu har DONG varslet jordlægning af elkabler i vort område. Vi må forvente/forlange, at en reetablering sker i en stand svarende til vore nye fortove. Bestyrelsen følger udviklingen og henstiller, at de grundejere, som bliver berørt af jordlægningen, nøje kontrollerer kvaliteten af selve reetableringen.

 

 

Andet om vore veje

 

Foreningen har i 2013 betalt i alt 224.439,58 kr. til vore veje. Beløbet dækker et afdrag på 168.468,75 kr. til de renoverede fortove. Til afdrag på den 20-årige vejkontrakt med NCC har vi betalt 35.033.50 kr. og 2.187,33 kr. til rensning af regnvandsbrønde.

 

Foreningens budget indeholder en post på 5.000 kr. årligt til vedligehold af den nordlige del af Italiensvej. Bestyrelsen har i 2013 brugt 18.750 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kørebanen. Det nuværende slidlag blev lagt af kommunen inden denne overdrog vejen som privat fællesvej til G/F Rugbakken og vor forening for ca. 15 år siden. Slidlaget revner nu mere end tidligere og vi må overveje det fremtidige vedligehold.

 

 

Bestyrelsen ønsker at sikre de elever og andre, som skal krydse Italiensvej og bruger vore veje til og fra Skolen ved Sundet. Kommunen har etableret en sikring i krydset Engvej/Samosvej. Bestyrelsen arbejder på at få etableret en lignede løsning på Italiensvej/Marsalavej.

 

Vi har to gange kontaktet Skolen ved Sundet uden at få svar og er nu gået i dialog med vore naboforeninger G/F Rugbakken og G/F Landlyst. Vi deler tre veje med G/F Landlyst og dele af den nordlige Italiensvej med G/F Rugbakken.

 

 

Økonomi

 

Foreningens regnskabsmæssige formue (egenkapital) udgør 43.566,92 kr. ultimo 2013. Dette er en nedgang på 32.533,28 kr. fra ultimo 2012. Med det nuværende kontingent bruger foreningen flere penge end vi har indtægter. Nedgangen er større end budgetteret, først og fremmest fordi vi i 2013 brugte flere penge til vedligehold af den nordlige del af Italiensvej.

 

Foreningen har betalt 86.392,22 kr. i renteudgifter i 2013. Hver grundejer kan derfor fratrække 1.727,84 kr. på selvangivelsen for 2013.

 

Kontingentet for 2014 skal være indbetalt senest den 30. april i år for at dække vore afdrag til NCC i maj måned. Det er nødvendigt at alle overholder betalingsfristen.

 

 

Sommerfest

 

Sommerfesten sammen med Landlyst blev desværre heller ikke til noget i 2013. Bestyrelsen efterlyser grundejere, som ønsker at bidrage til det praktiske i forbindelse med dette arrangement. Interesserede kan kontakte bestyrelsen.

 

 

Andet

 

Bestyrelsen har i 2013 omdelt tre nyhedsbreve med forskellige praktiske oplysninger. 

 

 

25. januar 2014, Lauritz Holdø

Afholdt på Skolen ved Sundet

Mandag 26.2.2007 kl. 19.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling for G/F Fredenshøj på Skolen ved Sundet.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Regnskab for 2006

4.     Budget for 2007

5.     Fastsættelse af kontingent for 2007

6.     Indkomne forslag

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.      Valg af revisor

9.     Eventuelt

Læs mere: Referat af generalforsamling, 26. februar 2007

Kære grundejere

I 2005 er der "sket noget" i vor forening. En række sager er sat i gang eller afsluttet. Dog har vi måttet konstatere, at de sager, hvor kommunen er direkte involveret, fortsat hænger i "den løse luft".

Veje

Livornovej

Hullerne ved regnvandsbrøndene først for på Livornovej har været et uløst problem i temmelig mange år. Videooptagelser har påvist brud på begge stikledninger fra brøndene til hovedkloakken. I februar 2005 fik vi aftalt et vejsyn med repræsentanter fra Vej & Park og Københavns Energi (KE). Efter en del korrespondance accepterede KE at bidrage med 50 % op til 50.000 kr. ink!. moms til reparation af hullerne. Det er forudsætning herfor, at foreningen står som bygherre for dette arbejde.

Læs mere: Formandens beretning for 2005

Tilstede: 13 stemmeberettigede ud af 50, og 14 fremmødte.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kurt Andersen som dirigent. Kurt Andersen takkede for valget, og konstaterede, at der var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Se vedlagte beretning.

Kommentarer

Der var en enkelt grundejer, der muligvis er interesseret, sammen med sine naboer fra landlyst, i at arrangere sommerfest.

En enkel grundejer udtrykte bekymring om det økonomisk kan løbe rundt, med det pågældende beløb der er til rådighed, når vejene skal renoveres, var det ikke en ide at spare op på forhånd?

Læs mere: Referat af generalforsamling 27. februar 2006