Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (formand,), Lotte Østergaard (Bestyrelsesmedlem, referent), Fredrik Pettersson og Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem). Afbud fra Ian Schlottmann (Kasserer)

Dagsorden :

 1. Velkommen (siden sidst)
 2. Økonomi
 3. Sikre Skoleveje, TMF (Bumpprojekt)
 4. Klimatilpasning
  Opfølgning på HOFOR informationsmøde, og tidsplan fremadrettet (herunder Temamøde den 4. oktober)
 5. Parkering i området
 6. Forslag fra TMU om overtagelse af Italiensvej
 7. Lysmastprojekt Italiensvej/Fliser
 8. Andet (Orientering om godkendelse af forespørgsel fra Italiensvej 44, Elektronisk nyhedsbrev)
 9. Næste møde

 

Ad 1: Velkommen

Ad 2: Økonomi
Følger budgettet. Eneste undtagelse er det asfaltarbejde, der er foretaget på Italiensvej, hvor vi har modtaget en faktura på 22.000, mens vi kun har budgetteret 5.000.

Ad 3: Sikre skoleveje. 

Der har været afholdt møde med HOFOR, MT Højgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) for at drøfte, hvordan projekt Sikker Skolevej og Klimatilpasningsprojektet kan sameksistere.

Såvel TMF som MT Højgaard bekræftede, at begge projekter kunne køre uhindret videre.

”Sikker skolevej” under TMF har tilbudt at lave et projekt med såvel bump som skiltning.

Det forventes at TMF i september laver bump på Italiensvej, Livornovej, Marsalavej og Mantuavej. Der bliver lavet ”Kiss and Goodbye” pladser på Italiensvej og ved Kaldæavej.  TMF har oplyst, at alle implicerede parceler (hvor et bump placeres uden for et hus) har fået tilsendt brev med mulighed for at gøre indsigelse.

Der påtænkes endvidere at opsætte skiltning, men der er endnu ikke truffet beslutning herom.

TMF laver disse vejreguleringer for kommunens regning, og det er også TMF, der har bestemt den endelige udformning.

Ad 4: Klimatilpasning

HOFOR havde indkaldt til informationsmøde d. 6/9 (inden best. mødet) for at præsentere muligheder for overtagelse af Klimatilpasningsprojektet. Da der har været rejst en række spørgsmål fra grundejerforeninger til den juridiske konstruktion, herunder optagelse af lån, som for nogle vil være problematisk. Derudover ville HOFOR fortælle om tilbagemeldinger fra Forsyningssekretariatet, finansiering, betingelser og tidshorisont.

HOFOR tilbød at overtage bygherreforpligtelsen og forestå hele projektet på vegne af grundejerforeningerne. Næste skridt vil være, at HOFOR fremsender en aftale, hvor grundejerforeningerne giver HOFOR tilladelse til at gå videre med at udarbejde en fælles plan.  HOFOR forsøger at overtage de allerede udarbejdede projekter fra MT Højgaard.

Bestyrelsen finder umiddelbart, at dette er en god ide, og vil anbefale at vi går videre ad den vej.

Det betyder samtidig at temamødet som GF Fredenshøj og GF Landlyst havde påtænkt til den 4. oktober vil blive aflyst, da der således ikke foreligger konkrete projektskitser at tage udgangspunkt i på nuværende tidspunkt.

Ad 5: Parkeringssituationen

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Amager Øst Lokaludvalg og Center for Parkering i Københavns Kommune vedr. parkeringssituationen i området.

Amager Øst Lokaludvalg indkalder til borgermøde i slutningen af året. Mødet skal fungere som en evaluering på 3-timers zonen omkring Lergravsparken, samt drøfte hvorvidt der er behov for en udvidelse af zonen – eksempelvis til vores område.

Ad 6: Kommunes overtagelse af Italiensvej

Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF) indstillet til Borgerrepræsentationen at kommunen overtager ejerskabet af den nordlige del af Italiensvej.

Det sker på baggrund af at naboforeningen GF Rugbakken har fået foretaget en trafiktælling, som viste at over 50% af trafikken var ”fremmed” trafik.  Det betyder, at kommunen enten skal foretage trafikregulerende foranstaltninger eller overtage ejerskabet.

Ad 7: Lystmastprojekt på Italiensvej

Bestyrelsen har bedt om, at der bliver foretaget en gennemgang af flisebelægningen, da der er knækkede fliser flere steder. Grundejerne bliver i det kommende nyhedsbrev bedt om at orientere om knækkede fliser, således at bestyrelsen kan tage det med ved gennemgangen.

Ad 8: Andet

Af et par omgange har bestyrelsen modtaget henvendelse fra grundejere omkring investering i et fælles partytelt. Bestyrelsen bakker op om ideen.  Men, det forudsætter dog, at nogle af grundejerne påtager sig ansvaret for at have teltet opbevaret, samt sikrer at teltet leveres tilbage i komplet stand efter udlån, samt påtager sig almindelig vedligeholdelsesforpligtelse.

Der har været en forespørgsel fra grundejeren på Italiensvej 44 omkring udkørsel på Livornovej.  Grundejeren har fået godkendelse af carport fra kommunen.  Bestyrelsen har taget dette ad notam og bedt grundejeren sikre, at udkørslen etableres i samme stand og kvalitet som de øvrige udkørsler på GF Fredenshøjs del af Livornovej.

Næste elektroniske nyhedsbrev udsendes i uge 38 og vil bl.a. indeholde nyhed om Vejbump, Klimatilpasningsprojektet og Ukrudt.

Næste møde aftales i forhold til kontrakt for overtagelse af Klimatilpasningsprojekt fremsendt af HOFOR.