Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (formand,), Ian Schlottmann (Kasserer), Lotte Østergaard (Bestyrelsesmedlem, referent), Fredrik Pettersson og Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem)

 1. Velkommen
 2. Status Økonomi
 3. Status Klimatilpasning
  Herunder møde med GF Landslyst / MT Højgaard, 22. april samt forhåndsaftale med MT Højgaard og kommende møder.
 4. Status vejgennemgange (Bravida, Munck)
 5. Vejudbedring, Nordlige Italiensvej
 6. Parkering i området (til diskussion)
 7. Digitalt Nyhedsbrev
 8. Andet
 9. Næste møde

1. Velkommen

2. Status økonomi

Alle grundejere har betalt det årlige kontingent. 

Økonomien følger budget, dog er der endnu ikke modtaget regning fra NCC for vejvedligehold, men det er ikke usædvanligt at denne regning kommer senere end det fremgår af kontrakt. Af uforudsete udgifter er der konstateret et hul i vejen på den nordlige del af Italiensvej (udfor nr. 33). Udbedring af dette hul forventes at koste 22.000 kroner.

3. Status Klimatilpasning

D. 22. april var der møde mellem MT Højgaard, GF Landlyst og GF Fredenshøj, hvor MT Højgaard projektforslag blev præsenteret og drøftet.  Referatet fra mødet er indsat som bilag til dette referat

På baggrund af mødet er det besluttet, at gå videre med MT Højgaard og indgå en konsulentaftale herom. Beløbet til denne vil være en del af det samlede entreprisebeløb, som bliver refunderet af HOFOR, hvis der træffes beslutning om at gennemføre projektet.

Den endelige projekt og aftale om klimatilpasningsprojektet vil blive fremlagt på et temamøde for alle grundejere d. 5 okt. separat indkaldelse vil blive fremsendt.

Aftalen bliver en samlet aftale med Landlyst, som allerede har underskrevet.  På bestyrelsesmødet blev aftalen drøftet, og der var nogle forhold i kontrakten, som ønskes præciseret, og der vil blive indledt dialog med MT Højgaard herom.

 

4. Vejgennemgange (Bravida, Munck)

Kenneth havde gennemgang med Bravida i forbindelse med (lysmaster på private fællesveje) i starten af marts. Der blev konstateret enkelte mindre mangler, men generelt har projektet forløbet fint. I starten af maj måned har Kenneth og Fredrik haft vejgennemgang med Munck (kabelnedlægningsprojekt, 2014). I forhold til tidligere gennemgang har Munck udbedret de mindre ting der var bemærket.

Bestyrelsen diskuterede det uhensigtsmæssige i at der har været flere gravetilladelser på vores område, blot få år efter at grundejerforeningen blev pålagt at udbedre fortove og vejasfalt. Som grundejere har vi en interesse i at få lagt kabler i jorden og sat nye master (på kommunens regning), men det er ærgerligt, når resultatet bliver en mosaik af lapper, på ellers ny asfalt.

Det er dog bestyrelsens opfattelse, at det er svært at rette ansvar mod en enkelt part/entreprenør. Når asfalt bliver lappet er det svært, for ikke at sige umuligt, at genskabe de oprindelige udtryk.

Bestyrelsen besluttede at indhente et tilbud med et tyndt dæklag ovenpå lappet asfalt, til en grundejer, som er ked af lapperne. Det vil være den enkelte grundejer som selv skal betale for et tyndt dæklag, hvis man ønsker det.

5. Vejudbedring nordlige Italiensvej

I slutningen af april opstod der et hul på Italiensvej i forbindelse med en brønd. NCC har vurderet at eneste løsning er udskiftning af brønden, hvilket kommunen efter tilsyn er enig i. 

Der har været (en del) dialog med kommunen om, hvorvidt det er kommunens ansvar eller grundejerforeningens. En brønd og stikledninger hertil er grundejerens/grundejerforeningens ansvar, hvorfor Grundejerforeningen selv skal betale.

NCC er bestilt til at udføre arbejdet (økonomi fremgår under dagsorden pkt. 2).

6. Parkering i området

Der er indført 3 timers parkerings zone i området omkring Lergravsparken og et stykke hen imod Italiensvej, hvilket har medført øget pres på parkeringen på Italiensvej.  Fra sidste år ved vi, at navnlig sommerferien skabet stort run af langtidsparkeringer, og bestyrelsen vil holde øje hermed.

Endvidere blev det besluttet, at tage kontakt til kommunen og høre om planerne for indførelse af P-zoner i ”vores” område.

7. Digitalt nyhedsbrev.

Der har været foretaget en indsamling af e-mailadresser, og næsten alle er på plads.  Det betyder, at fremover vil nyhedsbrev blive fremsendt digitalt.

 

 

8. Andet

Sikker Skolevej

Kommunen har givet tilsagn om at etablere et ”sikker skolevej” projekt omkring Skolen ved Sundet. Der er lavet et forslag om etablering af en ”overgang” ved Genuavej/Marsalavej, samt en ”sæt af zone” ved Kaldæavej.

Det fælles udvalg med Landlyst vil drøfte med kommunen, om det er muligt også at etablere noget sikkerhed omkring trafikken fra Backersvej.

Det har længe været et ønske at få sikret skolevejen i vores område, og dejligt at det gode arbejde fra det fælles udvalg nu bærer frugt.

 

---------------------------

 

Bilag 1:

Referat fra mødet d. 22/4:

Efter kort velkomst til de fremmødte, med en opfordring om at byde ind med spørgsmål undervejs, blev der taget hul på aftenens dagsorden.


1. Gennemgang af faser i klima-tilpasningsprojekt

MT Højgaard er pt. i gang med en række projekter, i alt 38 projekter har i Københavns Kommune modtaget forhåndstilsagn om 100% tilskud fra HOFOR. Heraf bliver MT Højgaard formentlig totalentreprenør på de 18 af af projekterne. MT Højgaard samarbejder ved klimaprojekter med arkitektfirmaet Aarstiderne, Advokatfirmaet Winsløw og et Idebureau (2+1 formidling). Desuden har man indgået samarbejde med Arbejdernes Landsbank.


MT Højgaard har været med i hele processen siden Københavns Kommune og HOFOR startede den op for nogle år siden. Der har været mange krav og ønsker til Klimatilpasnings-projekter fra HOFOR, som løbende er blevet ændret, hvilket har gjort det besværligt for de projekter, som har været frontløbere.


Mikas forventer ikke, at de forhåndsgodkendelser, som HOFOR har givet, vil blive afvist af forsyningssekretariatet under konkurrencestyrelsen.

Endelig godkendelse herfra forventes i oktober. Når forsyningssekretariatet har godkendt vores projekt, har vi 3 måneder til at få det godkendt i Grundejerforeningerne (dette er et krav fra HOFOR). Det blev på mødet derfor foreslået, at vi og Landlyst afholder en ekstra-ordinær generalforsamling i fx. november måned, hvor kun dette projekt er på dagsordenen.

Indtil videre er projektet i Fase 1, som er en skitse, ansøgnings- og godkendelsesfase, (med forhåndsgodkendelse fra HOFOR, godkendelse af Forsyningssekretariatet og Generalforsamlingerne). Herefter går man videre til Fase 2 (Entrepriseaftale, Projektering og Opstart af projekt).

MT Højgaard arbejder ud fra en Totalentreprise model, hvor de står for alt, og også har indgået aftale med en Bank (Arbejdernes Landsbank), som kan levere det relevante bankprodukt, som grundejerforeningen kan benytte sig af. Modellen med G/F involvering som bygherre, er begrundet i, at dette vil kunne give bedre lånevilkår, end hvis HOFOR selv skulle have indgået bankaftaler, da der kan tilgås lån med sikkerhed i G/F-ernes medlemmer.

Der var en lang række spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne, en del af disse er dækket af FAQ, som både HOFOR og MTH har lavet. Disse kan findes her:

http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/

http://mth.dk/Kompetencer/Projektering/Privat%20klimatilpasning

Den nuværende skitse med regnvejrsbede med faskiner, samt permabel belægning under parkeringsbåse og tilhørende rende til afledning af vand, kan ses af den oprindelige ansøgning til HOFOR. Denne er dog ikke endelig, i forhold til placering. Der vil givetvis være bemærkninger til placeringer, samt evt. chikane-effekt i forhold til trafikken. Det må derfor forventes at dette punkt vil blive diskuteret en del på temamøde.

MT Højgaard skal have bestyrelsernes underskrift på en samarbejdsaftale i løbet af nærmeste tid, før de går videre. Landlyst vil skrive under på denne, og det samme mener jeg vi bør gøre. Alternativet vil være selv at skulle ud og finde en entreprenør - og sammenholde løsninger. MT Højgaard har setup og erfaring til at gennemføre projektet. Når vi kommer til processen hvor er skal detailplanlægges, kan vi i samarbejde med MT Højgaard arbejde for en optimale løsning i forhold til placeringer og volumener. I dette arbejde forestiller jeg mig at vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Fredenshøj og Landslyst.

2. Fastlæggelse af strategi for kommende mødeplan

Der blev aftalt følgende mødedatoer:

Onsdag den 31. august:
Møde med bestyrelserne, MT Højgaard og Aarstidernes arkitektfirma.

MT Højgaard og Aarstiderne fremsender 14 dage før mødet materiale til gennemgang.

 Onsdag den 5. oktober:

Tema-møde, med invitation af alle grundejere i Landlyst og Fredenshøj.

Fokus på tema-møde vil være at understrege fordele ved at benyttet muligheden for gratis klimatilpasning - samt diskussion af de konkrete løsninger, og formentlig besvarelse af en masse spørgsmål.

Mødet afholdes på skolen ved sundet.

 ----------------------------