Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (formand, Referent), Ian Schlottmann (Kasserer), Henrik Taarnby (Bestyrelsesmedlem), Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem). Afbud: Jessie Nielsen (Bestyrelsesmedlem)

1 – Orientering (Godkendt regnskab, Budget, Klima)
Regnskabet er godkendt af foreningens revisorer og skal underskrives af begge disse samt af hele bestyrelsen før det kopieres og udsendes sammen med budget i indkaldelse til generalforsamlingen.

Budgettet tillægges 2.000 kroner ekstra til forventet udgift til klima-temamøde i efteråret 2016. De ekstra 2.000 kroner afsættes under budgetpunktet Øvrige. Det er aftalt med MT Højgaard at de stiller sig til rådighed både ved temamøde og før mødet, samt ved generalforsamlingen i 2017.

Henrik har været i dialog med Københavns Kommune v. Miljøpunkt Amager om fremtidsudsigterne for klimatilpasning af Italiensvej, som primært er offentlig vej. Der er i klimasikringsplanen for København en forventning om en større investering i Italiensvej, således at den kan fungere som Skybrudsvej, der opsamler overfladevand fra områdets omkringliggende veje og leder det ned mod Øresund, og dermed aflaster kloaknettet. Miljøpunkt Amager forventer dog ikke at der sker konkrete tiltag fra kommunens side før om måske 10-15 år. Så meget desto vigtigere er klimasikringen af vores egne veje, således at vores eget regnvand ved skybrud forsinkes før det ledes til kloaknettet og skaber et indadgående pres der.

Klimasikring vil bidrage til sikring af områdets kældre og dermed både være til gavn for kældrenes stand, anvendelighed, nutids- og fremtidsværdi. Der følger med andre ord både praktiske og økonomiske fordele ved klimasikring af vores matrikler.

Kenneth har kontaktet G/F Freja for at høre om de har planer i forhold til klimasikring af deres private veje. Punktet har ikke været diskuteret i G/F Frejas bestyrelse endnu. Der er 5 matrikler fra GF-Fredenshøj som ligger i naturlig forlængelse af G/F Frejas veje, dvs. hjørnet af Genuavej, Ravennavej og Paduavej. Disse matrikler er en naturlig del af et evt. kommende klimatilpasningsprojekt i samarbejde med G/F Freja. De bør derfor indgå i et evt. G/F initiativ, hvilket bestyrelsen er opmærksom på. Kenneth fortsætter dialogen med G/F Freja.

Hvad angår de øvrige matrikler i G/F Fredenshøj, dvs. Italiensvej sydlig del (Backersvej op til Engvej), Engvej og Italiensvej nordlig (Genuavej og op til Backersvej), så må tiltag nødvendigvis ske i forlængelse af kommunale projekter.

2 - Generalforsamling
Tidspunkt for forårets generalforsamling er justeret til mandag den 29. februar fra kl. 19:00-21:30. Skolen ved Sundet er booket. Der er Smart Board i lokalet. Der er dog ikke mulighed for opkobling. Men tavlen/boarded kan benyttes som lærred for projektor. Ian og Alexander undersøger om de har mulighed for at låne en projektor, så powerpoint med dagsorden og forslag kan gennemgås elektronisk på generalforsamlingen.

Til dagsorden/indkaldelse:

I indkaldelsen noteres, at såfremt man ikke har mulighed for at deltage, så giver man fuldmagt til en anden grundejer i foreningen. Vedtægterne giver mulighed for at grundejere kan have op til en fuldmagt med og dermed afgive 2 stemmer. Fuldmagt skal være skriftlig og afleveres ved fremmøde.

Valg til bestyrelsen:
Formanden for 2 år: Kenneth Majkjær genopstiller.
1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Jessie Nielsen ønsker ikke at genopstille.
Fredrik Petersson stiller op til den ledige post.
1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Henrik Taarnby ønsker ikke at genopstille.
Der mangler pt. kandidat til den ledige post.
Suppleant: Henrik Taarnby stiller op såfremt der ikke findes andre.
Suppleant: Jessie Nielsen stiller op såfremt der ikke findes andre.
Revisor: Niels Mazanti er på valg om modtager genvalg.

Bestyrelsens forslag til referenter: Henrik og Jessie.
Bestyrelsens forslag til dirigent: Niels Mazanti.

Henrik laver indkaldelse-udkast. Kenneth sender dagsorden, baseret på vedtægter og ovennævnte gennemgang.

Alexander og Henrik fremsender udkast til beretning fra trafikudvalget (10-15 linjer). Kenneth fremsender efterfølgende et samlet udkast på Formandens beretning, til bestyrelsens kommentar.

Kenneth laver gennemgang af bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter i Powerpoint, som fremsendes til bestyrelsens kommentar.

Praktisk: Ian indkøber øl, vand, papvin, småkager, service og chips som sædvanligt. Henrik tjekker for kopper fra sidste år og aftaler med Ian. Alle bestyrelsesmedlemmer tager en kande kaffe med.

Andet: Repræsentanter fra bestyrelsen tager et møde med dirigent, for gennemgang af dirigentrollen før generalforsamlingen.

4 - Næste møde
Hvis bestyrelsen vurderer et behov for et ekstra bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 29. februar, aftales dette via mail. Alexander er på ferie i uge 8.

Efter generalforsamlingen foreslås en mødeplan med 6 møder efter følgende skabelon: marts, juni, september, december og januar måned. Konkret mødetidspunkt for næste møde aftales fra gang til gang. Herudover kommer et forventet Tema-møde for GF Fredenshøj og Landlyst i september.

Næste ordinære bestyrelsesmøde med introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer afholdes hos Kenneth mandag den 7/3 kl. 19.30, med mindre andet aftales.