Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (formand, Referent), Ian Schlottmann (Kasserer), Henrik Taarnby (Bestyrelsesmedlem), Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem), Jessie Nielsen (Bestyrelsesmedlem)

1 – Økonomi

Resultatet for 2015 er lidt bedre end budgetteret, primært på grund af at der ikke har været ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på den nordlige del af Italiensvej i 2015. Denne del af Grundejerforeningen blev ikke renoveret i forbindelse med påbud fra kommunen i forhold til øvrige veje for ca. 5 år siden. Der afsættes fast 5.000 kroner til løbende småvedligehold på vejstykket, som ikke er blevet anvendt i 2015. Årets resultat er på 10 tkr mod forventet 5 tkr. Den samlede driftsbeholdning efter året er på 39 tkr. 

Budgettet tilrettes jf. kendte udgifter og ændringer. Væsentligst her er ændringen i rentesatsen på NCC vejbetalinger (vedligeholdskontrakt og løbende betaling for 2012-renovering), som medfører en faldende samlet udgift fra 201 tkr i 2015 til 188 tkr i 2016.

Bestyrelsen lægger op til uændret kontingentsats på 4.500 kr for grundejerne i 2016, da driftsbeholdningen fortsat er relativt lav til uforudsete udgifter (39 tkr).

Regnskab afleveres til revision vedlagt budget til orientering.

2 - Generalforsamling

Tidspunkt for forårets generalforsamling er fastsat til mandag den 29. februar fra kl. 19:00-21:30. Skolen ved Sundet er booket.

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen fra grundejere. Det eneste forslag til behandling bliver derfor revision af vedtægter, således at disse forekommer mere tidsvarende, og tilfredsstiller bankens ønske om præcisering af dispositionsregel i foreningen, hvilket giver mulighed for en billigere bankkonto. Samtidig vil de nye vedtægter blive gennemset således at det er muligt for foreningen at indgå i større projekter som fx klimatilpasningsprojekter. De reviderede vedtægter vil kræve 2/3 fremmøde af GF`s medlemmer. Såfremt dette ikke sker, kan det, såfremt der er flertal for ændringen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse. Vedtægterne bliver lagt frem til samlet godkendelse, da der er mange tekstlige rettelser. De vil blive gennemgået på powerpoint på GF. Ved indkaldelsen vedlægges nye Vedtægter sammen med de gamle (eksisterende) vedtægter, samt begrundelse for ændringen.

Formand Kenneth Majkjær er på valg og genopstiller. Henrik Taarnby og Jessie Nielsen stopper på den kommende generalforsamling, og der arbejdes på at finde nye kandidater til bestyrelsen i perioden op til generalforsamlingen. Begge har siddet i 2 år, men for at bringe valg i tråd med vedtægternes ordlyd, kommer det under punktet på indkaldelsen til at fremgå som følger:

Valg til bestyrelsen:
Formanden for 2 år: Kenneth Majkjær genopstiller.
1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Jessie Nielsen ønsker ikke at genopstille.
1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Henrik Taarnby ønsker ikke at genopstille.

Der er tradition for at afgående bestyrelsesmedlemmer stiller op som suppleanter, og Henrik og Jessie fortsætter denne tradition, såfremt der ikke er andre.

Bestyrelsen forventer ikke at Klimatilpasning bliver et emne til godkendelse på den kommende generalforsamling. Men det bliver et af de væsentlige punkter i grundejerforeningen i mange år frem, og bliver derfor gennemgået under formandens beretning. Punktet er også omtalt længere nede i dette referat.

3 – Aktuelle sager

Klimatilpasning:
Bestyrelsen har i løbet af december haft møde med en konsulent fra MT Højgaard om ansøgning til HOFOR om 100% tilskud til klimatilpasningsløsning i grundejerforeningen. For at opnå dette tilskud skulle GF ansøge i løbet af 2015, da muligheden for tilskud falder til 75% efter årsskiftet. Tre af bestyrelsens medlemmer, Kenneth, Alexander og Henrik deltog i mødet med konsulenten. Desuden deltog formand for GF Landlyst Ole Wenkens. Såfremt der skal laves en klimatilpasningsløsning af vores veje, således at vand fra tage og veje forsinkes i nedløb til eksisterende kloakker, så skal det ske i samarbejde med Landlyst da de to GF`er i stort omfang deler veje.

Resultatet af mødet og den efterfølgende ansøgning til HOFOR er, at der planlægges et projekt som har modtaget HOFOR godkendelse på 100% tilskud. Den samlede løsning bliver for de berørte veje (Mantuavej, Marsalavej, Livornovej og Fredenshøj Alle) estimeret til en entreprisesum incl. Rådgivning på 5.000 tkr (5. mill).

For Grundejere på den nordlige del af italiensvej, deles veje med GF Freja og Kommunen (Italiensvej). For andre grundejere, dvs. sydlig del af italiensvej og Engvej, er der tale om kommunale projekter.

Henrik kontakter Miljøpunkt for at høre om planerne for Italiensvej, således at dette kan komme med på GF Generalforsamling.

Kenneth kontakter Mikas fra MT Højgaard for at høre om processen fremadrettet. Hvordan er det med lånet, er der en solidarisk fordeling mellem Landlyst og Fredenshøj. Desuden kontaktes GF Freja for at høre om deres planer.

4 – Nyhedsbrev

I januar-nyhedsbrevet omtales:

HOFOR godkendelse af tilskud til klimatilpasningsprojekt (skal dog endelig godkendes af Københavns Kommune). Den HOFOR godkendte ansøgning lægges på hjemmesiden.

Vedtægter: Udkast til nye vedtægter lægges på hjemmesiden.

Desuden omtales den gennemførte Trafikmåling på Italiensvej. Rugbakken har fået foretaget en trafikundersøgelse af gennemkørende trafik på italiensvej. Denne viser en procentandel på over 50%, hvilket betyder at kommunen principielt er forpligtiget jf. lovgivning til at overveje trafiktilpasningsløsning.

Generalforsamling. Der opfordres til at alle reserverer dagen da vedtægtsændringer kræver mange fremmødte.

5 – Andet

Formandens beretning:
Følgende elementer omtales i formandens beretning: Trafikudvalget, status ca. 20 linjer (Alexander/Henrik). Klimatilpasning, status på ansøgning om 100% medfinansiering via HOFOR. Lysmaster status.

Ad. 6 - Næste møde
Næste møde afholdes slutningen den tirsdag 26. januar, kl. 19:00 hos Kenneth.