Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (formand, Referent), Ian Schlottmann (Kasserer), Henrik Taarnby (Bestyrelsesmedlem), Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem). Afbud: Jessie Nielsen (Sekretær)

1 – Gennemgang af kommende møder (Kenneth)

Tidspunkt

Emne

Beskrivelse

November

Mastegennemgang / Ny vejbelysning

Mødet har været afholdt. Gennemgang af 11 master i GF-området, samt kommentarer / forslag ifm. udskiftningen. GF deltog ved Henrik og Alexander.

Ny placering blev gennemgået, lygteløsning blev præsenteret. Alle matrikelejere med lygtepæl vil blive orienteret om tidspunkt for udskiftning, af Kommunen. *

November

Klimatilpasning, møde om tilskud

MT-Højgaard informerer om mulighed for klimatilpasningsprojekt 100% medfinansieret. Der vil ved møde specielt blive set på hydrauliske forhold i forhold til vores område. Det er disse forhold som afgør mulighed for medfinansiering. Rådgivningen er gratis: No Cure - No Pay.

December

Borgermøde om parkeringsproblematikker.

KK har indkaldt til borgermøde den 2. december 2015 kl. 19 på Filipskolen, Amager Strandvej 124A. Emnet er parkeringsproblematikker, specielt i forhold ti Metro pendlere og langtidsparkering. GF Fredenshøj sender indstilling til mødet.**

December

Vedtægter - Advokatgennemgang

GF Fredenshøj og SGF Advokat, evt. anden. Udkast til nye vedtægter gennemgås, med specielt fokus på foreningsretslige samt økonomiske aspekter.

December

DONG Kabellægningsprojekt, 1-års gennemgang

Bygherren (DONG) har meldt klar til at gå 1. års gennemgang ifm. kabel-lægningsprojektet for vores grundejerforening. Det afklares inden om projektet følger AB92, og dermed også vil indeholde en 5 års gennemgang.

* I forbindelse med udskiftningen, garanterer Københavns Kommune (KK), at fliser som knækker, bliver udskiftet af entreprenør Bravida. Dette gælder dog ikke hvis flisen var knækket i forvejen. Matrikel ejere med lygtepæl er tidligere tilskrevet af kommunen, som ikke har modtaget indsigelser/bemærkninger.

** Ordlyd af indstilling: ”Grundejerforeningen har ingen gennemarbejdet holdning til hvorledes problemet med øget parkeringspres kan håndteres. GF Fredenshøj kan registrere et stigende parkeringspres på Italiensvej, som følge af pendlertrafik og langtidsparkering, men er samtidig bekymret for, om et skærpet krav til parkering på Italiensvej vil medføre et stigende pres på de små private fællesveje. Grundejerforeningen opfordrer generelt til, at en eventuel løsning tager hensyn til de øvrige planer i forhold til Klima- og Trafiktilpasning, som der er for området.”

2 - Økonomi (Ian)                                                    
Det er tidligere lykkedes at få forhandlet ny rente på foreningens lån i forbindelse med vej- og fortovsrenovering fra 2012 ned fra 7% til 5%. I forlængelse af dette har Ian været i dialog med NCC om en tilsvarende rentenedskrivning i forhold til den løbende vejvedligehold. Sidstnævnte vil betyde en yderligere besparelse på årsbasis på 1.400 kroner, som skal lægges til den tidligere besparelse på ca. 10.000 kroner på årsbasis.

Foreningens bankkonto er nu omlagt fra en Business Plus til Foreningskonto. Denne omlæggelse betyder en årlig besparelse på ca. 1.300 kroner. Omlægningen er dog betinget af at foreningens vedtægter suppleres med en Tegnings- og Dispositionsregel som giver mulighed for at formand eller kasserer kan disponere alene.

Som oplyst i forrige referat, er foreningen er dækket ind imod underslæb for 500.000 kroner, et beløb som overgår årsbudget. Dette er en del af den bestyrelsesansvarsforsikring, som følger med medlemskab hos Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF). Foreningens resultat efter 3. kvartal følger budget.

3 – Trafikudvalget (Alexander)
Vejudvalget har rykket kommunen, som skal komme med forslag efter møde i foråret. Skolens leder, Niels Hannibald, er medunderskriver på brev afsendt fra Landslyst formand, om behovet for bedre forhold ved det uregulerede kryds ved Italiensvej (Marsalavej).

4 – Generalforsamling 2016
Tidspunkt for forårets generalforsamling er fastsat til mandag den 29. februar, på Skolen ved Sundet. Mangeårigt bestyrelsesmedlem Henrik Taarnby forventer ikke at genopstille, men vil fortsat gerne bistå med tegninger. Forslag som ønskes behandlet på den kommende generalforsamling skal være fremsendt af foreningens medlemmer til G/F Fredenshøj formand, senest den 31. december 2015. Forslag sendes til: Kenneth Majkjær Mikkelsen, Italiensvej 56 - eventuelt via mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bestyrelsen udsender Indkaldelse og Forslag senest en måned før Generalforsamlingen.
Forventet emne incl materiale: Opdatering af Vedtægter inklusiv ny Dispositions- og Tegningsregel.

5 – Eventuelt
Der udsendes et Nyhedsbrev snarest. Emner: Generalforsamling, Snerydning, Ny vejbelysning.

Ad. 6 - Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 7. januar, kl. 19:00 hos Henrik.