Til stede: Kenneth Majkjær Mikkelsen (formand), Jessie Nielsen (Referent), Ian Schlottmann (Kasserer), Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem), Henrik Taarnby (Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:

1. Siden Sidst (formanden)
2. Økonomi
3. Trafikudvalget
4. Vedtægter (revidering)
5. Nyhedsbrev
6. Eventuelt
7. Næste møde


Ad.1

Kenneth har deltaget i SGF s generalforsamling (Sundbyernes Grundejer Forenings fællesskaber). Der var bl.a. gennemgang af lokaludvalgenes opgaver og sammensætning. Der var ligeledes punkter om kontingent, brøndrensning og forsikring. SGF afholder også temaaftener – næste gang d.12/5 15 i Amager Kultur Punkt, hvor en advokat vil fortælle om ny vejlov, bestyrelsers ansvar og om pligt til vejvedligehold. Alle er velkomne og invitationer vil fremadrettet blive lagt på hjemmesiden. Kenneth forventer at deltage – samt måske en mere fra os. Denne aften vil der også blive mulighed for at drøfte vedtægter/ændringer med advokat.

Kenneth påtager sig, at undersøge om vores medlemskab også inkluderer juridisk bistand via SGF til bestyrelsen.

Ad 2

Økonomi. Ian oplyser at der dags dato er 5-6 der stadig mangler at betale kontingent. Nyt giro kort er omdelt til de husstande, der endnu ikke har betalt. Vi har en generalforsamlingsbeslutning om gebyr på for sent betalt kontingent.

Men vi har penge nok til at betale til NCC. Vi har endnu ikke modtaget regning fra NCC. Ian påtager sig at kontakte Tonny for at indhente oplysninger om kontrakter (vej- og fortov vedligehold), herunder for at afklare indfrielse og opsigelsesregler.  

Ad 3

Trafikudvalget og SVS (Skolen ved Sundet) har haft dialog. Skolen har sendt brev til ”Sikker skolevej” – dette brev lægges på vores hjemmeside. Brevet indeholder bl.a. ønske om at gøre skolevejen mere sikker, - f.eks. i krydset mellem Italiensvej/Masalavej og Genuavej.

I kommende nyhedsbrev vil medlemmerne kunne læse hvor vi pt. står omkring projektet i Trafikudvalget. Bl.a. ønsket om nedsættelse af hastigheden.

Ved kommende møde i Trafikudvalget indkaldes Landlysts formand, Ole, samt Fredenshøjs formand, Kenneth. Her skal bl.a. ses/gennemgås/drøftes skiltning omkring skolen. Henrik indkalder til mødet.

Ad 4

Revidering af vedtægter. Bestyrelsen nedsætter et arbejdsudvalg med Kenneth og Henrik. Punktet sættes på dagsorden ved næste bestyrelsesmøde (18/8-15). De vil komme med oplæg til os andre om mere moderne vedtægter. Bestyrelsen fra SGF kan være behjælpelig med tvivlsspørgsmål – også om vedtægter og ordensregler. Dette kan drøftes med advokat d. 12/5 15 på temaaften i SGF.

Ad 5

Punkter som det kommende nyhedsbrev skal indeholde:

  • Nyt logo for vores forening
  • Status om Trafikudvalgets arbejde
  • Loppemarked d. 5. og 6. juni
  • Opfordring til at nedsætte et festudvalg
  • Noter: Mail adresse til medlemmer – Reklame for hjemmeside

Ad 6

Facebook som medie blev drøftet, der er både pro- og contra, da det vil være en glimrende direkte mulighed for kontakt til medlemmer. Der var dog ikke entydig opbakning til opstart med facebook nu og her. Emnet blev udskudt.

Det blev i stedet kommenteret, at vi skal have revideret vores hjemmesides opbygning, hvilket bliver første indsatsområde.

Ad 7

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jessie d. 18/8 kl. 19.30.