Til stede er den nye bestyrelse bestående af Kenneth Majkjær Mikkelsen (Formand), Henrik Taarnby (Bestyrelsesmedlem), Ian Schlottmann (Kasserer), Alexander Jockers (Bestyrelsesmedlem) og Jessie Nielsen (Bestyrelsesmedlem).

Derudover er ”Vores ”gamle formand og kasserer ” Lauritz Holdø og Peter Jensen også tilstede. Suppleanter var inviteret til mødet, men hverken Claus Rantzau eller Fredrik Petersson kunne deltage.

Referent: Jessie.

Dagsorden:

 1. Velkomst og konstituering/overlevering.

Diverse oplysninger om økonomi, formands og kasserers opgaver gennemgås. Der er forskellige praktiske forhold der nu skal ændres – eksempelvis fuldmagter til bank. Hjemmesiden skal opdateres, så det heraf fremgår, hvem bestyrelsen består af og deres funktioner. Dette varetages af Kenneth. Vores suppleant Claus kan hjælpe med fortsat udvikling.

Jessie er fortsat sekretær; udarbejder beslutningsreferater. Vi følger den procedure vi tidligere har besluttet, inden referat kan lægges på hjemmesiden, og har som målsætning at der sker indenfor en uge. Når nye medlemmer flytter hertil, kontakter Jessie dem og giver dem velkomstpjecen.

Henrik og Alexander sidder fortsat i Trafikudvalget som repræsentanter. Og de må indimellem træde ind i almindelige ad hoc opgaver.

 1. Siden sidst

Henrik fortæller om en henvendelse han har fået fra en naboforening G/F Rugbakken om trafiktælling på den nordlige side af Italiensvej. Det blev aftalt, at Kenneth og Henrik sammen formulerer svar på henvendelsen.

 1. Referat Generalforsamling
  Bestyrelsen fik referat fra Generalforsamling tilsendt dagen før mødet. Referatet blev godkendt.
  Således er referatet og formandens beretning snart klar til omdeling. Kenneth og Ian står for dette.
   
 2. Kommende opgaver: udover ajourføring af fuldmagter, omdeling af referater m.m., så skal vi også have revideret vores medlemsliste. 

Bestyrelsen vil fremover skulle bruge en del tid/energi på udvalgsarbejdet omkring sikkerhed på vores veje.
Logo – ideer tilsendt af Henrik. Sættes på til næste møde.

 1. Kommende bestyrelsesmøder:
  Kenneth foreslår en mødeplan med 5 resterende møder: maj, juni, september, december og januar måned.

  Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Ian 5/5 kl. 19.30 Mantuavej 8.

------- OBS -----------

Supplement til referat af bestyrelsesmøde d. 5. marts 2015.

Ang. Trafiktælling på nordre del af Italiensvej.

Et par dage inden bestyrelsesmødet modtog vi en kopi af den ansøgning vores naboforening Rugbakken ville sende til myndighederne ang. trafiktælling på den private del af Italiensvej. Den var formuleret som en ansøgning underskrevet af Rugbakken, Landlyst og os. I ansøgningen argumenteres bl.a. for det urimelige i, at Italiensvej er delt i en privat og en kommunal del – kommunen burde overtage den private (nordlige del, gående fra Engvej til Backersvej!)

I en medfølgende mail skriver John fra Rugbakken, at de vil påtage sig de udgifter, der, hvis tællingen går os imod, ville komme – ca . 20.000 kr.

Vi, GF Fredenshøj, har før givet GF Rugbakken lov til at bruge de underskrifter fra vor del af Italiensvej, hvis de fastholdt at få gennemført en tælling, som vi i øvrigt ikke har store forhåbninger til (Læs eventuelt referat fra generalforsamlingen)

På bestyrelsesmødet d. 5. marts (se ovenstående) drøftede vi skrivelsen og vores engagement i sagen. Blev enige om, at vi ville sende en støtte erklæring, men i øvrigt ikke være medunderskrivere af førnævnte årsager.

Dagen efter viste det sig, at GF Landlyst synes, det var en rigtig god ide at underskrive alle tre foreninger (Rugbakken, Fredenshøj og Landlyst) – hvilket er i linje med, hvad vi arbejder for i trafikudvalget!

Scenariet, hvor Landlyst og Rugbakken skriver under – og vi ikke, ville virke forkert/besynderligt. Det kunne vi ikke have..

En hurtig telefonsamtale mellem formand Kenneth og undertegnede en sen aften, resulterede i, at vi på vegne af vores bestyrelse, besluttede alligevel at være medunderskrivere. Dels a.h.t. sandsynligheden for at ansøgningen imødekommes, dels for at give tællingen en chance – og dels for at bevare det gode forhold til naboforeningerne og vores fælles mål.

Vi har fået på tryk, at Rugbakken betaler evt. udgifter.

Den øvrige bestyrelse blev straks underrettet om beslutningen.

Henrik Taarnby Thomsen