Til stede: Jessie, Henrik, Kenneth, Peter og Lauritz

Referent: Jessie.

Dagsorden:

  1. Siden sidst
  2. Økonomi herunder kontingent for 2015. Vor økonomi er bedre end budgetteret.
  3. Generalforsamling mandag d. 23.februar. Hvem gør hvad?
  4. Orientering fra Trafikudvalget og vore veje og fortove
  5. Evt. Med snak om den kommende bestyrelse.

Ad 1)

Bestyrelsen har været rundt og opfordret adskillige til at stille op til bestyrelsesarbejde – på den kommende generalforsamling d. 23/2- 15. Vi fortsætter dette vigtige arbejde op til generalforsamlingen.

Peter melder afbud til generalforsamlingen. Så Lauritz fremlægger regnskabet.

Ad 2)

Regnskabet er forelagt bestyrelsen. Udgifter til rensning af regnvandsbrønde har været lidt højere end budgetteret, hvilket skyldes renoveringen af fortovene. Det samlede regnskab er dog lidt bedre end vi havde budgetteret til. Vi drøfter om vi skal forhøje kontingentet allerede i 2015 selv om vi havde budgetteret med stigning i 2016. (Stigning fra 4000kr til 4500kr).  Vi beslutter, at indstille til generelforsamlingen om forhøjelse pr. 2015.

Vi kan forudse, at foreningen kan få udgifter i forbindelse med Trafikudvalgets arbejde.

 

Ad 3)

Lokalet er booket til 23/2 kl. 19-23 på Skolen Ved Sundet.

Indkøb: Henrik

Kaffe: Alle tager en kande med.

Præmieuddeling og indkaldelse: Henrik.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag/emner til generalforsamlingen. Dagsordene skal omdeles i uge 7 (med regnskab og budget). Kenneth og Jessie.

Vi skal huske at have nogle velkomstpjecer med!

 

Ad 4)

Henrik orienterer fra Trafikudvalget; om dets arbejde;  nedsættelse af hastighed på Italiensvej (med fokus på krydset ved Masalavej) og stikvejene. Deres arbejde omkring bump og skiltning. Vi beslutter, at Trafikudvalget på generelforsamlingen giver en orientering – under punktet evt. En orientering om deres arbejde indtil nu, og hvad de vil arbejde videre med, indtil grundejerforeningen er klar med at sætte tiltag til afstemning.

Der er ros for arbejdet til Trafikudvalget.

Ad 5)

Grundejerforeningens telte /pavilloner udbydes til afhentning hos Peter senest 1/3. Hvis ingen vil have dem/opbevare dem, bliver de afleveret til genbrug.

Både Lauritz og Peter tilbyder bestyrelsen at vi må kontakte dem, hvis vi får brug for deres mange års erfaring med bestyrelses arbejde for Fredenshøj. Og det er vi andre rigtig glade for.