Til stede: Jessie, Henrik, Kenneth, Peter og Lauritz

Referent: Jessie.

Dagsorden:

  1. Siden sidst
  2. Økonomi- herunder forslag om forhøjelse af kontingent med 500 kr.
  3. Ny procedure for referater.
  4. Generalforsamling
  5. Evt

Ad 1)

Der har været afholdt møde med Dan Boye (fra TMF – Teknisk, Miljø, Forvaltning), Henrik, Lauritz og Finn Rützou (foreningens interne revisor). Finn deltager i arbejdet omkring reetablering af fortove efter nedgravning af elkabler. Foreningen har sendt mangelliste til Dan Boye. Efterfølgende har foreningen fået oplyst, at der først vil ske mere i sagen ved 1. års gennemgangen, der vil ske i løbet af foråret 15. Indkaldelse til 1.års gennemgangen vil ske med længere varsel, end tidligere. Hvis der skulle opstå flere skader, eksempel vis på grund af frostskader, vil foreningen kunne påpege dette, ved gennemgangen.

Nyhedsbrev 4 er lige ved at være klar til omdeling.

Lauritz – vores formand, har valgt at stoppe med sit bestyrelsesarbejde efter 23 år. Lauritz er først på valg i 2016, og der skal derfor vælges ny formand allerede på kommende generalforsamling i februar 15.

Peter – vores kasserer har valgt ikke at genopstille.

Vores forening har valgt at støtte op om vores naboforenings initiativ, om indkøb og opsætning af” Nabo-hjælp skilte”. Der vil således blive opsat skilte på de veje vi har fælles med Landlyst inden Jul. Sammen med nyhedsbrevene vil blive omdelt brochure om ”Nabohjælp”.

Ad 2)

Kassebeholdning er pt. ca. 30.000 kr.

Bestyrelsen vil fremsætte forslag på generalforsamling, om kontingentforhøjelse på 500 kr. Dette vil således ske et år tidligere, end vores budget for 2012-21. Grunden hertil er, at vores ”buffer” er for lille. 

Ad 3) Generelt er referater vedr. vores arbejde til orientering for alle interesserede og skal på hjemmesiden, f.eks. fra mødet i grundejeren.dk. Notater og arbejdspapir skrevet til den øvrige bestyrelse og direkte fra ”leveren” bør/kan være interne. I første omgang kan det være forfatterens vurdering, som afgør dette. Vi kan altid få en efterfølgende snak herom i bestyrelsen.

For at kunne lægge vores bestyrelsesmøde referater ud på hjemmesiden, så hurtigt som muligt, vil referarter fra bestyrelsesmøderne fremover blive skrevet direkte på møderne. Efter få dage, skal de således fremover kunne læses på vores hjemmeside. (Procedurer er således strammet op internt i bestyrelsen – omkring renskrivning og godkendelse af referaterne).

Ad 4)

Lauritz booker lokale til generalforsamling d. 23/2 15 på Skolen ved Sundet.

Vores næste bestyrelsesmøde afholdes hos Jessie d. 26/1 15, hvor vi bl.a. skal planlægge generalforsamlingen. Dagorden skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vi drøfter dog det hensigtsmæssige i, at udsende dagsorden og evt. forslag (uddybning af disse) tidligere, hvis det overhoved kan lade sig gøre.

Det vil være hensigtsmæssigt om bestyrelsen laver lidt opsøgende arbejde frem til generalforsamlingen. På den måde, kan vi håbe, at medlemmer møder frem med viden og lyst til at stille op til en bestyrelsespost.

Ad 5) Evt.

Peter undersøger foreningens teltes ”tilstand”, skal de opføres på vores udlån liste/smides ud?

Velkomstpjecen er snart færdig i trykken, og kan ses på hjemmesiden. Vi tager nogle eksemplar med til generalforsamlingen.