Referent: Jessie

Dagsorden:

1.) Siden sidst
2.) Økonomi
3.) Dong/Muncks nedgravning af luftledninger
4.) Nyhedsbrev 3
5.) Evt. og dato for næste møde

Ad 1)

Vi aftaler at Lauritz og Jessie deltager i medlemsmøde – inviteret af Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Flere aktuelle emner er på dagsordenen – ex: ”Sådan forløb DONG´s jordlægning af el” og ”Den nye gadebelysning i København”.

Henrik fortæller om Temamødet: ”Klimavej”, som han deltog i.  Det var Miljøpunkt-Amager og Hofor der var arrangør. Meget inspirerende tanker og ideer til hvordan man kan slippe af med regnvand på vores grunde og i lokalområdet. Københavns Kommune har skitser for Italiensvej – med vandreservoir i græsområdet.

I morgen er aftalt gennemgang af vores veje med et firma, hvor to fra Vejudvalget og Lauritz deltager. Der skal drøftes skiltning og muligheder for vejbump i vores område.

Velkomstpjece er klar til at blive lagt på hjemmesiden og sendt i trykken.

Ad 2)

I uge 46 bliver regnvandsbrønde/riste i foreningens veje renset.

Bestyrelsen sætter forhøjelse af kontingent på dagsorden til generalforsamlingen i februar 2015.

Ad 3)

Dong er blevet pålagt af Københavns Kommune, igen at retablere fortove på vores private fællesveje, hvor el ledningerne er nedgravet.  Der er stor utilfredshed med det arbejde der er blevet udført. Det er Kommunen der er tilsynsmyndighed, Dong er bygherre, mens Munck er entreprenør.
Nyhedsbrev 3 omdeles i kommende weekend, hvori vi opfordrer de berørte husejere til at tjekke deres fortov, og melde retur til Bestyrelsen, hvis de har klager over kvaliteten af arbejdet.

Det er en særlig omstændighed, at Københavns Kommune pålagde foreningen at renovere fortovene på de private fælleveje til trods for, at bestyrelsen bad om udsættelse til nedgravningen var afsluttet. Københavns Kommune har således et meget stort ansvar for forringelsen af disse fortove.

Ad 4)

Kenneth og Peter omdeler Nyhedsbrev 3 i kommende weekend.

Ad 5)

Næste møde afholdes hos Kenneth d. 16/12 2014.