Afbud fra Peter. Referent: Jessie

Dagsorden:
1) Siden sidst
2) Nyt fra Vejudvalget
3) Økonomi
4) Nedgravning af kabler
5) Velkomstfolder til nye grundejere
6) Rykkergebyr
7) Evt.

Ad 1)
Bestyrelsen har modtaget invitation fra Sundbyernes Grundejerforening d. 6/10 14 med temaet: nedbør i vores område nu og i fremtiden. Henrik deltager.
Der arbejdes løbende på at gøre hjemmesiden bedre, nu er der også billeder fra sommerens loppemarked.

Ad 2)
Bestyrelsen giver Henrik mandat til at sætte trafiktælling på stand by, i det svar fra Københavns Kommune viser, at det er problematisk at definere trafik, som værende lokal eller gennemgående trafik – f.eks. trafik til Plejecenter Livorno Parken, til Skolen ved Sundet (også med kørsel til Friluft skolen) og alle de mennesker, der bruger Italiensvej til langtidsparkering.
Bestyrelsens besluttede, at Vejudvalget skal arbejde aktivt på:

- at få nedsat hastigheden generelt i vores område,
- at få opført en fodgængerovergang på Italiensvej.

Det er meget væsentligt, at Vejudvalget hele tiden samarbejder med de to andre Grundejerforeninger i området og Skolen ved Sundet.
Der er møde i Vejudvalget i kommende uge.

Ad 3)
Der arbejdes på at få to grundejere til at betale deres kontingent.

Ad 4)
Bestyrelsen går en runde i området. Dong har haft Munck til at forestå arbejdet med nedgravning af kabler. En afleveringsforretning skal ske mellem Dong og Munck.
Generelt er vi utilfredse med store dele af Dongs arbejde. Mange steder er der fliser der er blevet beskadiget, asfalten lægger ikke tæt nok på fliserne, og der ses også højdeforskel på fliserne flere steder. Flere grundejere har rettet henvendelse til Dong og bestyrelsen, fordi der er stor utilfredshed med kvaliteten af det udførte arbejde.
Lauritz og Henrik deltager i mødet med Dong den 24. september og påpeger de mange mangler ved retableringen.

Ad 5)
Velkomstpjece drøftes. Jessie påtager sig at arbejde videre med udkastet, og fremlægge dette på næste møde i november.

Ad 6)
Bestyrelsen besluttede, at manglende betaling af kontingent – efter 14 dage skal afstedkomme 1. rykker, med en betalingsfrist på 14 dage. Hvis ikke pengene betales inden for denne frist, får grundejeren rykker nr. 2 pålagt et gebyr 400 kr. Bestyrelsen kan godkende en evt. afdragsordning.

Ad 7)
Vi beder Peter om at ajourføre medlemslisten, så det bliver nemmere at omdele nyhedsbreve fremover. Det gælder såvel navne på medlemmerne, og om et hus skal have et eller flere nyhedsbreve.
Lauritz kontakter kommunen ang. genetablering af hajtænder på hjørnet af Marsalavej og Italiensvej.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 4/11-2014 kl. 19.30 hos Peter.