Tilstede: Lauritz, Kenneth, Henrik og Jessie. Afbud fra Peter.
Ref.: Jessie.
 
Dagsorden:
1) Tilføjelser og godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat.
3) Forslag til procedure vedr. referat.
4) Siden sidst.
5) Økonomi
6) Vore veje herunder vejudvalg.
7) Velkomstpakke til nye grundejere
8) Sommerfest 
9) Evt.
Ad : 
 
1)
Vi udelader punktet økonomi, idet der er afbud fra Peter. Peter har oplyst, at 1-2 husejere endnu ikke betalt deres kontingent.
I stedet vil vi drøfte hjemmesiden under punkt 5.
 
2)
Referat er godkendt og lagt på hjemmesiden.
 
3)
Procedure; for at referater hurtigt kan blive lagt på hjemmesiden, beslutter vi, at det enkelte medlem af bestyrelsen, fremover kun har to dage til at forholde sig til referatudkastet. Evt. indsigelser eller tilføjelser skal altså hurtigt meldes retur til referenten. Hun giver herefter besked til Kenneth, når det er godkendt.  
 
4)
Loppemarked var velbesøgt igen i år.
Der har været cykeltyveri hos en grundejer om natten.
Lauritz kontakter kommunen ang. udbedring af arbejde på Fredenshøj Allé (omtalt i sidste ref.).
En god idé snart at udsende nyhedsbrev igen, Lauritz og Henrik påtager sig at udarbejde dette. (Emner til nyhedsbrev; hvordan ukrudt kan fjernes/holdes nede, advarsel om cykeltyverier, nyt om forestående nedgravning af kabeler. Hvordan går med hjemmesiden? – opfordring til at bruge den, og sende mailadresser til bestyrelsen).
 
5)
Kenneth arbejder videre med hjemmesiden – afholder løbende møder med Claus.
Bestyrelsen opfordres til at sende referater (op til 2 år gamle) til Kenneth, hvis de ikke allerede ligger på hjemmesiden. 
Hvis vi får mailadresser på de enkelte grundejere, vil der kunne sendes besked når nyheder er lagt på hjemmesiden. Kenneth påtager sig at revidere udlånslisten, og rette småting på hjemmesiden, så den bliver ajourført
 
6)
Der er blevet lappet huller og sket udbedring på vores veje. Det drejer sig om lille hul på den Nordlige del af italiensvej. Ligeledes vil der senere blive lukket hul i fortov, hvor rødder har ødelagt asfalten. På hjørnet af Italiensvej og Marsalavej er der gjort tiltag, for at udgå at vand bliver liggende på vejbanen. Vi skal betale ca. 500 kr. for to nye hajtænder.
 
7)
Sidste møde i vejudvalget blev aflyst. Henrik vil indkalde til nyt møde i august, når han har nye oplysninger fra kommunen. Vi fik udleveret materiale, som Bjarne fra Fredenshøj Allé havde sendt til vejudvalget. Vejudvalget venter svar fra John (Rugparken).
En vejtælling kan gå hen og blive meget omfattende og dermed dyrere end først antaget. Og det skal drøftes om det måske er bedre, at arbejde på at få nedsat hastigheden til 40 km/t på Italiensvej.
 
8)
Anne og Dorte fra Fredenshøj Allé har haft kontakt med naboforeningen. Der bliver således ikke arrangeret sommerfest dette år, det ville blive alt for dyrt. Måske næste år – udmelding af dato skal ske i god tid!
 
9)
Der er stor enighed om, at det vil være godt at byde nye husejere velkommen – vi vil udarbejde en lille velkomstfolder. Jessie påtager sig at komme med udkast til næste møde.
 
Næste møde afholdes 17/9 kl. 19.30 hos Henrik.