Den ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 18. februar 2019. Som det fremgår af referatet, som du kan læse i nedenstående, var der ingen forslag til afstemning. Men som vanligt en række valg og godkendelse regnskab.

Kontingentet er 4.000 kroner i 2019.

2019 er jubilæumsår i grundejerforeningen. Dette bliver fejret i forbindelse med årets første loppemarked på Italiensvej i begyndelsen af juni, hvor medlemmerne vil få udleveret en 100-års jubilæumskrivelse og et glas fra foreningens telt. Læs evt. mere om dette i referat og bestyrelsens beretning.

Indkaldelse (incl. regnskab og budget)
Referat fra generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning for 2018 

Hent desuden kort over grundejerforeningens område her (download)

Referatet fra G/F Fredenshøjs ordinære generalforsamling er godkendt af bestyrelse og dirigent, Niels Mazanti.

Du finder referatet via link i nedenstående. Med i dokumentet er indsat beretningen for 2017.

Udover referatet og beretning er lagt link til indkaldelsen, som indeholder regnskab for 2017 og budget for 2018. Begge dele fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. På generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 4.000 kr.

 

 

Referatet fra den ordinære generalforsamling i G/F Fredenshøj, er godkendt af dirigent Niels Mazanti samt bestyrelsen pr. 21. marts 2017. Udover referatet med tilhørende bilag, kan du også downloade det opdaterede kort fra Rådgivningsfirmaet Orbicon. Kortet indeholder nogle mindre justeringer, som følge af de bemærkninger som faldt på generalforsamlingen.

Et af de væsentligste punkter på generalforsamlingen var godkendelsen af bestyrelsens forslag om Klimatilpasning af vejene Livornovej, Marsalavej og Mantuavej. Klimatilpasnings-projektet, som er så godt som 100% finansieret af HOFOR, afventer pt. godkendelse på G/F Landslysts generalforsamling den 27. marts 2017. Først efter godkendelse her, vil HOFOR påbegynde planlægning af udbud til entreprenører.

 

 

HOFOR har lagt G/F Fredenshøj og G/F Landslyst fælles Klimatilpasningsprojekt til udførelse i 2020. Det fremgår af en rækkefølgeplan som bestyrelsen har modtaget i november måned.

Hvis du gerne vil følge nogle af de andre Klimatilpasningsprojekter som HOFOR har godkendt, så kan du se navn på Grundejerforeninger samt årstal for udførelse ved trykke på link til dokumentet i nedenstående.

HOFOR rækkefølgeplan

Bestyrelsen for G/F Fredenshøj indkalder til generalforsamling, mandag den 27. februar 2017, kl. 19:00-21:00 på Skole ved Sundet, Biologi-lokalet.

OBS: Se i nedenstående, præcisering af bestyrelsens forslag til klimatilpasning, samt nyt projekteringskort (tilrettet på baggrund af temamøde, 30. januar)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Regnskab 2016
4) Budget 2017
5) Eventuelle forslag: Bestyrelsens forslag til Klimatilpasning (se opdatering i nedenstående)
6) Fastsættelse af kontingent for 2017
7) Valg af bestyrelse og suppleanter.

- Kasserer, 2 år: Ian Schlottmann, genopstiller
- Bestyrelsesmedlem, 2 år: Lotte Østergaard, genopstiller
- Bestyrelsesmedlem, 2 år: Alexander Jockers, genopstiller

- Suppleant, 1 år: Henrik Taarnby, genopstiller
- Suppleant, 1 år: Jessie Nielsen, genopstiller

8) Valg af revisorer

- Finn Rützau, genopstiller

9) Eventuelt

 


 

Under punkt 5, forslag:

Bestyrelsen foreslår, at G/F Fredenshøj (i samarbejde med G/F Landlyst) indgår aftale med HOFOR om klimatilpasning af vejene Fredenshøj Alle, Livornovej, Marsalavej og Mantuavej.

Baggrund for forslag: 
Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR), har givet tilsagn om at påtage sig bygherre-ansvar, finansiering og drift af et klimatilpasningsanlæg på grundejerforeningens område.
Se bilag 1 (HOFOR forpligtigelser)

Formålet med klimatilpasnings-løsningen er at minimere risikoen for oversvømmelse og dermed beskyttelse af ejendom og ejendele. For at gøre brug af aftalen, kræves tilslutning til løsningen fra både G/F Fredenshøj og G/F Landlysts generalforsamlinger.
Se Bilag 2 (aftale om projektforslag)

Den konkrete løsning udformes som vandforsinkelses-veje med regnvandsbede og træer. Overfladevand fra veje og fortove bliver ledt til faskiner under regnvandsbedene, og her forsinket før vandet ledes til kloakken. Forslag til konkret udformning vil blive fremsendt til grundejerne ca. 10 dage før generalforsamlingen.
Inden da vil der være afholdt tema-møde på ”Skolen ved Sundet”, mandag den 30. januar 2017, kl. 19:00-20:30, Biologilokalet, hvor fremmødte grundejere har mulighed for at se et udkast til løsning og placering af regnvejrsbede. Specielt grundejere med ejendomme på de berørte veje anbefales at møde frem, da der er mulighed for at gå i dialog med projekteringsselskabet Orbicon om den løsning som ligger i 1. udkast.
Se bilag 3 og 4 (billede af regnvejrsbed og kort over placering)

 

Opdatering (19.02.2017):
Præcisering af bestyrelsens forslag, efter evaluering af grundejerforeningerne G/F Fredenshøj og G/F Landlysts temamøde den 30. januar 2017.

Bestyrelsens forslag om klimatilpasning opdeles således, at der først fremsættes et primærforslag om klimatilpasning, som tager udgangspunkt i regnvejrsbede og et sæt af træer i enderne af de klimatilpassede veje. Det sker for at signalere, at man nu bevæger sig ind på en vej med grønne løsninger.

Forslag 1 kan kun gennemføres, såfremt begge grundejerforeninger (G/F Fredenshøj og G/F Landlyst) vedtager forslaget. Forslag 2 kan kun gennemføres, såfremt forslag 1 er vedtaget af begge foreninger og forslag 2 er vedtaget af begge foreninger.

Forslag 1:
Klimatilpasning, med regnvejrsbede og træer udvalgte steder (dobbelttræer for enden af vejene).
Etableringen af løsningen er fuldt finansieret af HOFOR. Grundejerforeningerne ansøger Københavns Kommunes træpulje, for finansiering af indkøb af træer.

Forslag 2: - Tillæg
Som ovenstående, men suppleret med ekstra træer i regnvejrsbede og enkelte steder udenfor regnvejrsbede (markeret som gule træer i oversigtskort).
Etablering af de ekstra træer udenfor regnvejrsbede finansieres af foreningerne selv (estimat 10.000-20.000 kroner for etablering pr. træ). Den enkelte Grundejerforening betaler for de ekstra træer som etableres på grundejerforeningens område. Grundejerforeningerne ansøger Københavns Kommunes træpulje, for finansiering af indkøb af træer.

 


 

Dokumenter til download:

Tilføjelse (19.02.2017)